Badania naukowe 

Działalność naukowo-badawcza pracowników WSIiZ realizowana jest głównie w katedrach, zakładach, instytutach i zespołach naukowo-badawczych.

Prace naukowe finansowane są:

  • ze środków własnych WSIiZ,
  • z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego MNiSW,
  • ze środków projektów NCN i innych.
Od 2010 roku wszystkie wydziały WSIiZ mają określoną kategorię naukową.

W wyniku oceny dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych poszczególne wydziały uzyskały:

•    Wydział Administracji i Nauk Społecznych – kat. B,
•    Wydział Medyczny – kat. B,
•    Wydział Informatyki Stosowanej – kat. B.


Działania podejmowane od kilku lat mają na celu zwiększenie aktywności naukowej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów mających strategiczne znaczenie dla Uczelni, oraz wzmocnienie badawczego portfolio WSIiZ, w tym dbałość o jego zróżnicowanie. Obecnie jednym z podstawowych celów polityki naukowej jest nawiązywanie współpracy międzynarodowej i prowadzenie badań naukowych w międzynarodowych zespołach badawczych.

Konsekwentnie realizowana polityka naukowa Uczelni, infrastruktura badawczo-naukowa, jaka dysponuje WSIiZ, jak również ambicje naukowe pracowników przyczyniły się do tego, że w ostatnich latach zmianie uległa nie tylko liczba publikacji, ale przede wszystkim ich struktura i jakość.

Władze Uczelni motywują pracowników do weryfikacji jakości ich badań przed międzynarodowym forum. Rośnie liczba publikacji wydawanych w wydawnictwach punktowanych przez MNiSW, spada natomiast liczba tekstów publikowanych w czasopismach lokalnych. Przede wszystkim jednak rośnie liczba artykułów publikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR), a także w bazie ERIH (w przypadku nauk humanistycznych).

Badania realizowane są w obszarach:

  • Nauk społecznych (w tym w dyscyplinach: nauk o mediach, nauk o polityce, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologii i nauk o bezpieczeństwie)
  • Nauk ekonomicznych (w tym w dyscyplinach: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu)
  • Nauk matematycznych i technicznych ( w tym informatyka technologii informacyjnych i komunikacyjnych)
  • Nauk prawnych i nauk o administracji

Przy prowadzeniu badań naukowców obowiązują zasady opisane w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Narodowego Centrum Nauki dotyczącym rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania.

Kodeks Centrum Nauki