Centrum Transferu Technologii 

Celem Centrum Transferu Technologii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest prowadzenie działalności usługowej: doradczej, szkoleniowej i promocyjnej w zakresie komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz społeczności akademickiej oraz otoczenia gospodarczego.

Co nas wyróżnia?
•    Innowacyjne i indywidualne podejście do problemów biznesowych;
•    Kompleksowość obsługi klientów;
•    Zespół kilkunastu osób mających bogate doświadczenie w zakresie patentowania, komercjalizacji wiedzy, finansowania innowacji i przedsiębiorczości.
•    Pracownicy jednostki świadczą bezpłatne usługi proinnowacyjne w ramach działalności ośrodka sieci Enterprise Europe Network

Produkty/usługi:

TRANSFER TECHNOLOGII
•    badania potrzeb przedsiębiorstw z regionu Podkarpacia z zakresu wdrażania innowacji,
•    wspieranie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu rozwiązań innowacyjnych, poprzez sprzedaż i pomoc we wdrażaniu rozwiązań wypracowanych przez naukowców WSIiZ i uczelni z konsorcjum,
•    usługa audytu technologicznego,
•    pośrednictwo w zakresie transferu technologii, organizacja spotkań brokerskich w zakresie transferu technologii, pomoc w znajdowaniu zagranicznego partnera
•    wsparcie w opracowaniu studiów przedinwestycyjnych dotyczących wdrażania nowych rozwiązań,

DORADZTWO PATENTOWE
•    informowanie i doradztwo w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych,
•    pomoc w realizacji krajowych i zagranicznych procedur patentowania,
•    badania w zakresie zdolności rejestrowej, patentowej i ochronnej oraz w zakresie czystości patentowej rozwiązań i wyrobów wprowadzanych do obrotu,
•    pomoc w zakresie zawierania wszelkich umów, w tym: licencyjnych, know – how, umów z zakresu prawa autorskiego, sporządzanie opinii z zakresu własności przemysłowej.
•    obsługa organizacyjna i formalno-prawna sprzedaży i innych form udostępniania praw własności intelektualnej,
•    informacje odnośnie możliwości pozyskania wsparcia finansowego transferu technologii,
•    pomaga przedsiębiorcom w zweryfikowaniu poziomu innowacyjności planowanych do wdrożenia rozwiązań (opinia o innowacyjności).

SZKOLENIA

Blok przedsiębiorczości:
•    przedsiębiorczość – klucz do przyszłości,
•    lokalne programy wspierania przedsiębiorczości,
•    jak rozwijać własny biznes,
•    formalno-prawne aspekty prowadzenia firmy,
•    pozyskiwanie kapitału na rozwój firmy.

Blok zarządzania własnością intelektualną:
•    ochrona praw własności intelektualnej w prawie polskim i międzynarodowym,
•    Internet a ochrona własności intelektualnej,
•    zarządzanie projektami badawczymi i rozwojowymi,
•    pozyskiwanie źródeł finansowania na badania rozwojowe i wdrożenie.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Centrum Transferu Technologii i Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości we współpracy z pracownikami Katedry Mikroekonomii, Instytutu Przedsiębiorczości Cisco oraz specjalistami Instytutu Gospodarki zrealizowało/realizuje następujące projekty:

1) „Enterprise Europe Network” projekt sieciowy, realizowany w partnerstwie 9 ośrodków Polski południowej. W Polsce 30 ośrodków, na świecie ponad 600. Świadczy usługi mające na celu wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw woj. podkarpackiego i ich internacjonalizacji, w szczególności poprzez kojarzenie z partnerami zagranicznymi podczas targów i spotkań brokerskich, jak też pomoc w budowaniu konsorcjów do projektów naukowo-badawczych.
Działania EEN oparte są na następujących aktywnościach:
organizacja seminariów informacyjnych, konferencji, szkoleń i warsztatów tematycznych dla przedsiębiorstw z zakresu m. in. prawodawstwa UE, implementacji norm dotyczących wdrażania znaku CE oraz REACH, komercjalizacji wiedzy, zamówień publicznych;
indywidualne doradztwo w zakresie możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia ze środków unijnych zarówno regionalnych, krajowych, jak i międzynarodowych, a także prawodawstwa i norm unijnych;
organizacja wyjazdów na spotkania brokerskie obywające się w ramach sieci Enterprise Europe Network przy okazji międzynarodowych targów, przeważnie zagranicznych;
zindywidualizowana pomoc w zawieraniu partnerstw międzynarodowych dla przedsiębiorców;
INNOSUP, czyli usługa skierowana do przedsiębiorstw, składająca się z czterech etapów, realizowanych w oparciu o metodologię IMP³rove Academy opracowaną przez ATKearney w zakresie doskonalenia procesów zarządzania przedsiębiorstwami i innowacjami w przedsiębiorstwach.
Okres realizacji od 1.01.2008 – do chwili obecnej.

2) „InnoFund – kapitał na innowacje”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (www.innofund.pl). Dzięki licznym, nawiązanym kontaktom, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości pośredniczy we współpracy z zewnętrznymi inwestorami i funduszami venture capital, zapewniając innowacyjnym startupom środki na rozwój. Przedstawiciele Centrum aktywnie uczestniczą także w wydarzeniach startupowych w regionie (m. in. Startup Weekend Rzeszów). Okres realizacji projektu

3) „Postaw na przedsiębiorczość” - celem było wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia szkoleniowo - doradczego dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych pragnących założyć własną firmę. Okres realizacji projektu 01.01.2009-31.07.2009.

4) „Nauka bliżej komercjalizacji” – celem projektu było podniesienie wiedzy pracowników naukowo-dydaktycznych z terenu województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz zarządzania projektami badawczymi na uczelniach poprzez szkolenia oraz organizację wizyt studyjnych. Okres realizacji projektu 01.02.2009-31.01.2010

5) „Przedsiębiorcze szkoły” celem projektu jest wprowadzenie do programu nauczania „Podstaw przedsiębiorczości” oraz „Ekonomii w praktyce” innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Okres realizacji projektu 01.07.2010-30.06.2013

CTT
Zarząd


Dyrektor CTT
dr  inż.  Władysław Czajka
wczajka@wsiz.rzeszow.pl
tel. 017 8661169
Pokój 41


Zespół ekspertów i konsultantów CTT

Zespół kilkunastu osób mających bogate doświadczenie w zakresie patentowania,  komercjalizacji wiedzy, finansowania innowacji i przedsiębiorczości.

DANE ADRESOWE

Centrum Transferu Technologii, Pok. 41

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów