Koła naukowe 

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studenci mają możliwość działania w organizacjach studenckich i kołach naukowych, rozwijając swoje pasje i zainteresowania oraz pogłębiając wiedzę i umiejętności, pod opieką aktywnych zawodowo naukowców.

Aktywny udział w życiu uczelni to doskonała szansa na zdobycie doświadczenia w zakresie pracy w grupie, nawiązania kontaktów z osobami podzielającymi nasze zainteresowania naukowe i zawarcie przyjaźni na całe życie. Uczelnia wpiera funkcjonowanie kół naukowych,
których co roku działa ponad 20.


Główne formy działalności kół naukowych działających w WSIiZ to:

• przygotowywanie i prezentacja referatów na konferencjach naukowych,
• udział w szkoleniach, seminariach, konkursach i akcjach ogólnopolskich,
• publikowanie artykułów naukowych,
• Współorganizacja wykładów otwartych, warsztatów, seminariów i konferencji,
• przygotowanie i realizacja projektów,
• wpieranie akcji uczelnianych.


Najbardziej aktywni studenci z kół naukowych osiągają naprawdę duże sukcesy: otrzymują stypendium ministra, zdobywają ministerialne granty.
• Nasz Student realizuje projekt w ramach programu „Diamentowy Grant”, na który uzyskał finansowanie z ministerstwa na kwotę prawie 100 tys. zł.
• Na przestrzeni ostatnich trzech lat 4 zespoły studentów wygrały konkurs w ramach programu „Generacja Przyszłości”, również finansowanym przez MNiSW, na łączną kwotę 400 tys. zł.
• 2 studentów z kół naukowych zostało laureatami ogólnopolskiego konkursu Studencki Nobel w 2013 i 2014 roku.
• Co roku kilku studentów otrzymuje stypendium ministra, które obecnie wynosi do 15 000 zł.

Na początku każdego roku akademickiego odbywa się „Dzień otwarty kół naukowych i organizacji studenckich”, podczas którego koła i organizacje studenckie prezentują swoją działalność. Jest to ważne wydarzenie, pokazujące zaangażowanie i aktywność młodych ludzi, ale również zachęcające wszystkich, którzy jeszcze nie mają pomysłu na siebie, by wykorzystać z pożytkiem posiadaną energię, inteligencję i kreatywność. Celem tego dnia jest zachęcenie studentów do angażowania się w różne formy aktywności studenckiej, bowiem okres studiów to czas nie tylko zdobywania wiedzy akademickiej, lecz także gromadzenia cennych doświadczeń i nawiązywania nowych znajomości.

Co roku w maju odbywa się Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” (www.naukaipasja.com.pl), której organizatorami są Studenckie Koła Naukowe WSIiZ w Rzeszowie. Głównym celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. Dzięki uczestnictwu studentów oraz pracowników nauki reprezentujących bardzo różne dziedziny nauki, konferencja może się stać platformą dzięki której powstaną interdyscyplinarne zespoły badawcze. Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji, po pozytywnej recenzji, są publikowane w naukowym internetowym czasopiśmie studenckim TH!INK (think.wsiz.rzeszow.pl)

Do tej pory odbyły się następujące edycje konferencji:

7-8 maja 2009 r. odbyła się I Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, podczas której  przedstawiciele kół naukowych z całej Polski prezentowali swoje prace w 6 sesjach tematycznych: społecznej, ekonomicznej, nauk o zdrowiu, ekologiczno-przyrodniczej, technicznej oraz IT i nowych mediów. 21 najlepszych prac uczestników konferencji zostało opublikowanych w czasopiśmie internetowym TH!NK, które w ten sposób zapoczątkowało swoją działalność, aby w przyszłości już na stałe publikować referaty będące rezultatem prac kół naukowych.

20-21 maja 2010 r. odbyła się II Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, podczas której studenci uczestniczyli w następujących blokach tematycznych: nauki ekonomiczne, nauki społeczne, turystyka i ekologia, nauki o zdrowiu, PR i nowe media, matematyka i informatyka stosowana oraz „Przedsionki Europy”.

19-20 maja 2011 r. odbyła się III Konferencja „Nauka i pasja-kluczem do sukcesu”, w której udział wzięło 90 uczestników z całej Polski. Zaprezentowano ponad 80 referatów w 9 blokach tematycznych: Internet, Nauki ekonomiczne i społeczne, Turystyka i ekologia, Nauki o zdrowiu, Technika i IT, Bezpieczeństwo wewnętrzne, „Przedsionki Europy”, Prawo oraz Design i komunikacja wizualna.

17–18 maja 2012 r. odbyła się IV Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, w której wzięło udział 45 uczestników reprezentujących 19 jednostek naukowych. Łącznie podczas konferencji wygłoszono 44 referaty, spośród których wybrane zostały opublikowane w naukowym internetowym czasopiśmie studenckim TH!INK. Zakres tematyczny konferencji: Internet i nowe media, Nauki ekonomiczne i społeczne, Turystyka i ekologia, Nauki o zdrowiu, Technika i IT, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Stosunki międzynarodowe oraz Design i komunikacja wizualna.
Podczas tej edycji konferencji wystąpiła pani poseł do Parlamentu Europejskiego - Elżbieta Łukacijewska, która mówiła m.in. o tym, co Unia Europejska i ona sama robi, by wspierać młode talenty naukowe. Pani poseł poświęciła też sporo miejsca na to, by opowiedzieć o tym, jak wygląda w tym zakresie współpraca z WSIiZ w Rzeszowie.
W ramach konferencji zorganizowane zostało spotkanie otwarte z przedstawicielami Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu, szczególnie ciekawe dla osób mających swoje własne koncepcje biznesowe, które chciałyby zdobyć wiedzę nt. pozyskiwania inwestorów do swoich inicjatyw. Na spotkaniu zostały poruszone zagadnienia dotyczące Sieci Aniołów, źródeł finansowania, ale i praktyczne przypadki sukcesu.
Odbyło się również spotkanie w ramach projektu „InnoFund – kapitał na innowacje”, podczas którego zaprezentowano możliwości finansowania innowacyjnych pomysłów biznesowych, a także sposoby promocji biznesu w sieci (wykład nt.: „Działaj z głową, czyli jak wykorzystać bezpłatne narzędzia do promocji siebie i realizowanych projektów”).

26 kwietnia 2013 r. odbyła się V Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, w której udział wzięło 85 osób z 25 uczelni i instytucji. Uczestnicy wygłaszali swoje referaty w 6 panelach tematycznych: Internet, technika i IT, Nauki ekonomiczne i społeczne, Nauki o zdrowiu / turystyka i ekologia, Bezpieczeństwo, Prawo, Stosunki międzynarodowe, Organizacje studenckie, Panel lotniczy.
Głównym wydarzeniem konferencji była debata, poruszająca temat „Angażowanie się studentów w działalność pozanaukową a wzrost szans na rynku pracy”, w której udział wzięli Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości działającego na Uniwersytecie Rzeszowskim / Rzecznik Prasowy UR oraz przedstawiciele Instytut Gospodarki i Biuro Karier WSIiZ

23 maja 2014 r. odbyła się VI Studencka Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, w ramach której zorganizowano debatę pt. "Nowe technologie – szanse i wyzwania. Aspekty gospodarcze, społeczne, kulturowe i techniczne", z udziałem przedstawicieli firm: VEGACOM, BMM, IDEO oraz INTERNATIONAL TRADE TECHNOLOGIES. Odbywały się też dyskusje w poszczególnych panelach tematycznych:
• Ekonomia, Finanse, Zarządzanie
• Zdrowie, Turystyka i Rekreacja
• Bezpieczeństwo, Prawo, Polityka
• Człowiek, Media, IT, Internet
• Lotnictwo, Transport, Logistyka
W każdym z nich młodzi naukowcy z WSIiZ oraz innych uczelni z całej Polski dzielili się swoim dorobkiem naukowym i wynikami prowadzonych przez siebie badań.

21 maja 2015 r. odbyła się VII Studencka Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, w ramach której zorganizowano spotkanie nt. Społecznej odpowiedzialności biznesu, na które został zaproszony Pan Łukasz Kaliciński, właściciel Notjustshop. Podczas konferencji zaprezentowano 47 referatów w 5 blokach tematycznych:
• IT & NEW MEDIA
• EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE
• ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA
• BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA.

20 maja 2016 r. odbyła się VIII Studencka Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, podczas której Pełnomocnik Dziekana WAiNS ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna mgr Łukasz Bis wygłosił wykład otwarty nt. „Nowe technologie w naszym otoczeniu - jak Internet things zmienia nasze życie”.Podczas konferencji uczestnicy wygłosili 54 referaty w 4 panelach tematycznych:
• IT & NEW MEDIA
• EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE
• ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA
• BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA

Studenci mają również możliwość aktywnego zadawania pytań i rozwijania studenckiej aktywności w ramach profilu KN w serwisie społecznościowym facebook.com.

Życzymy aktywnego rozwoju wśród Kół Naukowych WSIiZ!

Filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=8r3axmFaDfU
https://www.youtube.com/watch?v=sYGANirwdd0
https://www.youtube.com/watch?v=GPRKZwRtNXA
https://www.youtube.com/watch?v=DfgrPLmjdis&index=57