Przetargi 

Informacje o przetargach

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w związku z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków publicznych publikuje następujące ogłoszenia:


Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przedsięwzięcia  „Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie”  współfinansowanego ze środków  Dotacji Samorządu Województwa Podkarpackiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę przełączników sieciowych. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym pliku.


Rzeszów, 18.03.2015r.


W związku z realizacją projektu „Informatyka – kompetencje dla rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” zaprasza się Państwa w niniejszym zapytaniu ofertowym do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia warsztatów ze studentami o poniższej tematyce:
1.    Optymalizacja serwisów internetowych – SEO (pozycjonowanie - poziom podstawowy);
2.     Pozycjonowanie – zaawansowane metody optymalizacji oraz pozycjonowania stron www;
3.    Produkcja i projektowanie gier komputerowych z wykorzystaniem grafiki komputerowej;
4.    Zaawansowane elementy grafiki komputerowej wykorzystywane w produkcji gier komputerowych;
5.    Certyfikacja okablowania miedzianego zgodnie ze standardami ISO/EN/TIA oraz elementy technik światłowodowych MVC;
6.    Programowanie aplikacji webowych ASP MVC;  

Wyłonienie oferenta nastąpi zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności określoną dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poniżej określenie przedmiotu zamówienia (specyfikacja), wzór oferty, oświadczenie oferenta o niepozostawaniu w stosunku powiązania z beneficjentem i założycielem beneficjenta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (plik)23.10.2014r

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Informatyka – kompetencje dla rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” zaprasza się Państwa w niniejszym zapytaniu ofertowym do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia warsztatów ze studentami o poniższej tematyce:
1.    Optymalizacja serwisów internetowych pod kątem wyszukiwarki google (SEO);
2.    Projektowanie nowoczesnych interfejsów graficznych (web design);
3.    Wstęp do produkcji i projektowania gier komputerowych z elementami grafiki komputerowej;
4.    Zaawansowane elementy grafiki komputerowej w produkcji gier komputerowych;

Wyłonienie oferenta nastąpi zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności określoną dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W załączniku znajduje się określenie przedmiotu zamówienia (specyfikacja), wzór oferty, oświadczenie oferenta o niepozostawaniu w stosunku powiązania z beneficjentem i założycielem beneficjenta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (plik)


20.10.2014r.


Szanowni Państwo,
w związku z projektem „Informatyka – kompetencje dla rozwoju” realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”), na podstawie umowy nr UDA – POKL.04.01.02-00-008/09-01 o dofinansowanie Projektu pt. „Informatyka –kompetencje dla rozwoju” zawartej pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza się Państwa w niniejszym zapytaniu ofertowym do złożenia oferty dotyczącej wydruku skryptów.

Wyłonienie oferenta nastąpi zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności określoną dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W załączniku znajduje się określenie przedmiotu zamówienia (specyfikacja), wzór oferty, oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Beneficjentem i Założycielem Beneficjenta (pobierz plik).


Rzeszów, 15.04.2014r.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Informatyka – kompetencje dla rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” zaprasza się Państwa w niniejszym zapytaniu ofertowym do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia warsztatów ze studentami o poniższej tematyce:
1. Wideokomunikacja – następny krok w komunikacji;
2. Nowoczesne tworzenie aplikacji internetowych w PHP - wykorzystanie najnowszych technologii i standardów;
3. Tworzenie nowoczesnych stron internetowych za pomocą ASP.NET MVC 5;
4. Tworzenie i projektowanie aplikacji mobilnych na platformę Windows Phone;

Wyłonienie oferenta nastąpi zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności określoną dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poniżej załączamy określenie przedmiotu zamówienia (specyfikacja), wzór oferty, oświadczenie oferenta o niepozostawaniu w stosunku powiązania z beneficjentem i założycielem beneficjenta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
(specyfikacja)


Rzeszów, 02.04.2014

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Informatyka – kompetencje dla rozwoju” realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”), na podstawie umowy nr UDA – POKL.04.01.02-00-008/09-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Informatyka –kompetencje dla rozwoju” zawartej pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza się Państwa w niniejszym zapytaniu ofertowym do złożenia oferty dotyczącej ogłoszeń w prasie (kod CPV: 79341000-6).

Wyłonienie oferenta nastąpi zgodnie z obowiązującymi regułami konkurencyjności określonymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poniżej określenie przedmiotu zamówienia (specyfikacja), wzór oferty, oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Beneficjentem i Założycielem Beneficjenta.
Specyfikacja


Rzeszów, 17.02.2014r

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Informatyka – kompetencje dla rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” zaprasza się Państwa w niniejszym zapytaniu ofertowym do złożenia oferty dotyczącej przygotowania gadżetów promocyjnych (długopisy, kubki) (Kod CPV 39294100-0).

Wyłonienie oferenta nastąpi zgodnie z obowiązującymi regułami konkurencyjności określonymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poniżej załączamy plik dot. przedmiotu zamówienia (specyfikacja), wzór oferty, oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie oferenta o niepozostawaniu w stosunku powiązania z beneficjentem i założycielem beneficjenta.

Plik: specyfikacja

 

Szanowni Państwo,
na podstawie punktu 4 podpunkt 5 zapytania nr ZP/22/Informatyka/2014 unieważniamy zapytanie ofertowe nr ZP/22/Informatyka/2014 na przygotowanie materiałów promocyjnych (kubki, długopisy) z dnia 3.02.2014r.


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Informatyka – kompetencje dla rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” zaprasza się Państwa w niniejszym zapytaniu ofertowym do złożenia oferty dotyczącej przygotowania gadżetów promocyjnych (długopisy, kubki) (Kod CPV 39294100-0).

Wyłonienie oferenta nastąpi zgodnie z obowiązującymi regułami konkurencyjności określonymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poniżej załączamy plik dot. przedmiotu zamówienia (specyfikacja), wzór oferty, oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie oferenta o niepozostawaniu w stosunku powiązania z beneficjentem i założycielem beneficjenta.

„Zapytanie ofertowe”Zaproszenie do złożenia ofert

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (dalej WSIiZ) projektu „InnoFund – Kapitał na innowacje” realizowanego w ramach Działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zapraszamy do złożenia oferty na:

„Zapewnienie usługi cateringowej w trakcie prowadzonej konferencji InnoFund w dniu 11.02.2014 w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2”