Rada Prezydencka 

Rada Prezydencka to ciało opinio-doradcze Prezydenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, prof. dr hab. inż. Tadeusza Pomianka.

Rada może liczyć od czterech do dziesięciu członków, a obecnie w jej skład wchodzą:
  • Małgorzata Gosek
  • dr Olgierd Łunarski
  • dr Andrzej Szelc

W ramach Rady Prezydenckiej dr Andrzej Szelc pełni funkcję Wiceprezydenta ds. Międzynarodowych.

Na wniosek Prezydenta, Rada Prezydencka może podejmować działania i wydawać opinię w zakresie uprawnień Prezydenta, tj. m.in. dotyczących:
  • inicjowania i koordynowania prac dotyczących strategii Uczelni,
  • powoływania i odwoływania w trybie określonym w statucie Rektora i prorektorów, Dziekanów  oraz Kanclerza,
  • reprezentowania Uczelni w zakresie umów zawieranych z Rektorem, prorektorami, Dziekanami  i Kanclerzem,
  • wyrażania zgody na zawieranie umów z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
  • opiniowania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania finansowego Uczelni oraz bieżącą kontrolowania realizacji planu rzeczowo-finansowego,
  • koordynowania współpracy międzynarodowej Uczelni.