Aneta Czarniecka, absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, a teraz także jej naukowy pracownik, zajęła I miejsce w konkursie Primus Inter Pares 2011. Przyznano jej także tytuł Primus Inter Pares Expert w kategorii PR.

Konkurs Primus Inter Pares organizowany jest dla najlepiej uczących się i najaktywniejszych studentów. W konkursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich typów szkół wyższych w Polsce. Organizatorem konkursu w środowiskach akademickich jest Zrzeszenie Studentów Polskich.

Konkurs PRIMUS INTER PARES jest jednym z najpoważniejszych, nie mającym sobie równych, przedsięwzięć środowiska studenckiego naszego kraju. Historia konkursu sięga początków wolnego ruchu studenckiego w Polsce, czyli połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Zrodziła go potrzeba nagradzania najwybitniejszych studentów za ich wysiłek i rezultaty pracy na uczelniach i poza ich bramami. Oprócz wyników w nauce, w ocenie kandydatów do miana "najlepszych wśród równych" bierze się pod uwagę ich aktywność społeczną. Od samego początku konkursowi towarzyszyło duże zainteresowanie i poparcie ze strony całego środowiska akademickiego. Wypracowana przez lata tradycja i marka konkursu zjednała mu przychylność i szacunek najwyższych urzędników państwowych i samorządowych. Patronowali mu wielokrotnie wojewodowie, prezydenci miast, a ostatnio praktyka stało się obejmowanie go patronatem przez kolejnych prezydentów RP.

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę i odpowiednio punktowane m.in:

 • Średnia ocen na za ostatnie dwa semestry
 • Studia równoległe na drugim, trzecim kierunku
 • Znajomość języków obcych
 • Praca w studenckim ruchu naukowym
 • Prace badawcze
 • Publikacje
 • Referaty
 • Dyplomy, nagrody, wyróżnienia
 • Praca na rzecz środowiska akademickiego:
 • Reprezentowanie młodzieży w instytucjach samorządu terytorialnego
 • Praktyki studenckie
 • Działalność w fundacjach i stowarzyszeniach
 • Działalność w mediach

– Bardzo przyjemnie poczuć się najlepszym studentem w Polsce. Moja radość jest podwójna, gdyż zostałam również laureatem Primus Inter Pares Ekspert w kategorii PR. Z racji tego, że zakończyłam już studia, traktuję obie wygrane jako podsumowanie mojej pięcioletniej działalności na uczelni. Był to wyjątkowy czas, kiedy to łączyłam naukę ze swoimi pasjami, a dodatkowo też z działalnością społeczną i charytatywną z praktykami i pracą zawodową – mówi Aneta Czarniecka.

Aneta Czarniecka jest absolwentką WSIiZ na trzech kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia oraz Zdrowie publiczne. Skończyła także Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na kierunku Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi. Publikowała swoje prace naukowe (raporty, opracowania, artykuły) w pozycjach książkowych, czasopismach oraz w Internecie (ponad 70 publikacji). Była również wielokrotnie laureatką ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych konkursów. Otrzymała nagrodę rektora i kanclerza za najwyższą średnią na kierunku Zdrowie Publiczne w WSIiZ w Rzeszowie oraz zastała dwukrotnie uhonorowana tytułem Semper Primus za wybitne wyniki w nauce z dwóch kierunków. Za wybitne osiągnięcia na polu naukowym Anecie Czarnieckiej przyznano czterokrotnie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.