20 lutego 2015 roku Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, organizuje kolejne z cyklu spotkań pt.: „Seminaria u Ekonomistów” prowadzone przez prof. Wojciecha Misiąga. Seminarium odbędzie się o godzinie 12.00 w Sali RA305 w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Seminarium poświęcone „Algorytmom podziału środków publicznych” jest podsumowaniem badania, którego celem było ustalenie faktycznych zasad i priorytetów polityki regionalnej w Polsce. Badanie opierało się na założeniu, iż o realnej polityce decydują nie cele i zadania określone w dokumentach strategicznych, lecz instrumenty i mechanizmy stosowane w praktyce zarządzania państwem, w tym – mechanizmy i procedury alokacji środków publicznych, w decydującej mierze rozstrzygające o charakterze prowadzonej polityki regionalnej.

W ramach badania zidentyfikowaliśmy stosowane w praktyce algorytmy podziału środków publicznych, ustaliliśmy jakie rodzaje działalności publicznej i jakie obszary Polski można uznać za preferowane w wyniku stosowania przyjętych mechanizmów alokacyjnych, a następnie skonfrontowaliśmy otrzymane wyniki z priorytetami określonymi werbalnie w podstawowych dokumentach strategicznych, w tym – w długookresowej/średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Zgłoszenia należy kierować do Pani Karoliny Palimąki pod adresem e-mail kpalimaka@wsiz.rzeszow.pl.