Niska stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem, większa ilość ofert pracy, czy bezpieczna posada w czasach kryzysu – to tylko niektóre korzyści przemawiające za tym, by dalej się kształcić po szkole ponadgimnazjalnej. Wskazuje na nie raport Forum Obywatelskiego Rozwoju, który został opublikowany 4 sierpnia 2014 roku.

Osoby z wyższym wykształceniem lepiej radzą sobie na rynku pracy. To jest najważniejszy wniosek, jaki płynie z raportu. Tę tendencję potwierdza Ewa Podgórska pełniąca obowiązki kierownik Biura Karier WSIIZ. – Osobom z wyższym wykształceniem jest o wiele łatwiej znaleźć pracę i potrafią to robić o wiele szybciej niż ich rówieśnicy z niższym poziomem wykształcenia. Dane statystyczne pokazują również, że Polska całkiem dobrze wypada na tle całej UE jeżeli chodzi o sytuację młodych na rynku pracy, aczkolwiek na pewno bezrobocie wśród tych osób zmniejszyłoby się gdyby poziom inwestycji w nowoczesne technologie byłby większy – wyjaśnia Ewa Podgórska.

W 2013 roku stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-29 lat wynosiła w Polsce 10,5% – to mniej, niż średnia dla całej Unii Europejskiej (10,7%), a także mniej niż poziom bezrobocia w strefie Euro (13,2%). Dla porównania – w Grecji w tej samej grupie osoby bezrobotne to blisko 43%, w Hiszpanii blisko 27%. Najniższe bezrobocie wśród młodych wykształconych osób występuje w Niemczech, Austrii i Holandii – 3,2%.

Im wyższe wykształcenie tym stopa bezrobocia niższa
W Polsce najwyższa stopa bezrobocia, bo aż 19% dotyczy osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. W nieco lepszej sytuacji są osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (13%) oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (12%). Ale najmniejszy odsetek bezrobocia, bo zaledwie 6% dotyczy osób z wykształceniem wyższym.

Osobom z takim wykształceniem nie pogarsza się sytuacja zawodowa nawet w obliczu kryzysu. Absolwenci uczelni wyższych są rzadziej zwalniani, ponieważ zwolnienie i zatrudnienie takich pracowników jest o wiele kosztowniejsze niż w przypadku osób z niższym wykształceniem. W okresach wzrostów gospodarczych osoby z wyższym wykształceniem są również bardziej cenione przez pracodawców, ponieważ firmy inwestują w badania i inwestycje, a do tego potrzebni są dobrze wykształceni pracownicy.

– Z raportu, ale także z naszych obserwacji i badań wynika, że osoby z wyższym wykształceniem lepiej od pozostałych radzą sobie na rynku pracy, nawet gdy znajdą się na bezrobociu, ponieważ 54% znajduje ponownie pracę w ciągu pierwszego pół roku od momentu utracenia pracy, a blisko 34% znajduje zatrudnienie w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Im niższe wykształcenie tym dłuższy okres poszukiwania pracy (blisko 50% bezrobotnych z niskim poziomem edukacji poszukuje pracy ponad rok) – komentuje Ewa Podgórska.

Badania dowodzą także, że osoby posiadające dyplom uczelni wyższej rzadziej niż osoby z innym wykształceniem spotykają się ze zjawiskiem pracy na tzw. umowach śmieciowych, a ponad 80% z nich zatrudnionych jest na czas nieokreślony.

Sytuacja studentów i absolwentów WSIiZ

Studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie są w bardzo dobrej sytuacji. Raport ofert pracy za rok 2013, jaki przygotowało uczelniane Biuro Karier wskazał, że 80% wszystkich ofert jakimi dysponowało w 2013 roku Biuro Karier WSIiZ dotyczyło umów o pracę, a jedynie 17% stanowiły umowy cywilno-prawne. – Świadczyć to może o tym, że pracodawcy poważnie podchodzą do naszych studentów oraz absolwentów oferując im umowy o pracę – dodaje Ewa Podgórksa. W 2013 roku pracodawcy skierowali do Biura Karier WSIIZ aż 3334 oferty pracy. To znacznie więcej niż osób zarejestrowanych w bazie osób poszukujących pracy.

Badania losów absolwentów WSIiZ 2013 potwierdza te optymistyczne informacje. Blisko 70% absolwentów WSIiZ uważa, że studia w tej uczelni zwiększyły ich szansę na rynku pracy. 65% badanych pracowało w momencie ukończenia studiów, w tym prawie 50% posiadało już stałą pracę.

83% ankietowanych absolwentów wyraziło zadowolenie ze studiów w WSIiZ i uznało, że uczelnia spełniła oczekiwania, z którymi rozpoczynali naukę (przeszło co 4 absolwent dał zdecydowanie pozytywną ocenę). 80% absolwentów poleciłoby znajomym studia w WSIiZ.

3 na 4 absolwentów (75% badanych) ponownie wybrałoby WSIiZ, podejmując jeszcze raz decyzję o studiach.

Jak widać, studia to dobra inwestycja na przyszłość, a studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to pewność zadowolenia z tych studiów i znalezienia atrakcyjnej i pewnej pracy.