18 maja 2018 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Nauka i pasja kluczem do sukcesu, której zasadniczym celem była prezentacja poglądów młodych naukowców, wymiana opinii na płaszczyźnie naukowej oraz integracja środowisk akademickich, a także próba wniesienia realnego wkładu w rozwój polskiej nauki. Organizatorem konferencji była Rada Kół Naukowych WSIiZ pod przewodnictwem Iwony Kościółek, we współpracy z Działem Nauki.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja konferencji, która odbyła się pod hasłem „Innowacje w gospodarce”, otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W związku z tym, dzień przed konferencją zostały zorganizowane warsztaty biznesowe w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkbuator.
W konferencji wzięło udział 90 osób, w tym 75 czynnych uczestników z 10 uczelni z całej Polski.

Uczestnicy reprezentowali następujące uczelnie:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Rzeszowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 • PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie
 • WSIiZ w Rzeszowie

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Medycznego, dr Krzysztof Szpara, który poza powitaniem, odczytał również list Pani Prorektor ds. Nauki, prof. nadzw. dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki skierowany do uczestników.

Następnie prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk wygłosił wykład otwarty pt. „O nadmiernej eksploatacji stylistyki filmowej”.

Następnie w godzinach 11.00–17.00 (z przerwami kawowymi oraz obiadem), uczestnicy wygłaszali swoje referaty w 6 panelach tematycznych:

 • DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA, moderator: dr Iwona Leonowicz-Bukała
 • ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA, moderator: dr Marlena Krawczyk-Suszek
 • INNOWACJE W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU, moderator: mgr Karolina Palimąka
 • ROZWÓJ INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH I IT, moderator: dr Marek Jaszuk
 • BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA, moderator: mgr Sylwia Mazur
 • PANEL ANGLOJĘZYCZNY, moderator: mgr Sylwia Mazur

Podczas konferencji wygłoszono 63 referaty.

Prace uczestników konferencji mogą zostać opublikowane w czasopiśmie internetowym TH!NK, a dodatkowo istnieje również możliwość publikacji najlepszych tekstów w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW: „e-Finanse”, Studia Humana i Soci@lCommunication.

Konferencja, podobnie jak w latach ubiegłych, została objęta honorowym patronatem Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”, która udzieliła również wsparcia finansowego.