Znany i ceniony polski ekonomista, prof. Wojciech Misiąg poprowadzi seminarium "Algorytmy podziału środków publicznych". Organizuje je Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ.

Seminarium jest podsumowaniem badania, którego celem było ustalenie faktycznych zasad i priorytetów polityki regionalnej w Polsce. Badania opierało się na założeniu, iż o realnej polityce rozstrzygają nie cele i zadania określone w dokumentach strategicznych, lecz instrumenty i mechanizmy stosowane w praktyce zarządzania państwem, w tym – mechanizmy i procedury alokacji środków publicznych, w decydującej mierze rozstrzygające o charakterze prowadzonej polityki regionalnej.

W ramach badania mogliśmy zidentyfikować stosowane w praktyce algorytmy podziału środków publicznych, ustalić jakie rodzaje działalności publicznej i jakie obszary Polski można uznać za preferowane w wyniku stosowania przyjętych mechanizmów alokacyjnych, a następnie skonfrontować otrzymane wyniki z celami priorytetami określonymi werbalnie w podstawowych dokumentach strategicznych, w tym – w długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Seminarium poprowadzi kierownik projektu badawczego, prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg.

Zgłoszenia należy kierować do Pani Karoliny Palimąki pod adresem e-mail kpalimaka@wsiz.rzeszow.pl.

Seminarium odbędzie się 20 lutego 2015 roku godz. 12:00, w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie w sali RA 305.