17 grudnia 2012 roku powołany został Konwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Jego głównym założeniem jest wzmocnienie współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Konwent jest organem opiniodawczo-doradczym Rektora. W jego skład wchodzą przedstawiciele firm, instytucji i administracji współpracujących z naszą uczelnią. Wśród członków Konwentu znajdują się zaszczytne osobowości świata nauki, przemysłu, polityki i administracji. Przewodniczącym Konwentu jest prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, zaś funkcję Wiceprzewodniczącego będzie pełnił dr Wergiliusz Gołąbek – Prorektor WSIiZ ds. Rozwoju i Współpracy.

– U podstaw powołania Konwentu była idea zbliżenia świata nauki z przemysłem i administracją – stwierdził prof. Tadeusz Pomianek, otwierając Posiedzenie Konwentu.

Dzięki działalności Konwentu możliwe będzie efektywne budowanie relacji biznesowo-akademickich, lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów oraz dostosowanie oferty edukacyjnej i badawczej do potrzeb firm i instytucji. Ponadto, efektywna kooperacja WSIiZ z partnerami gospodarczymi zaowocuje pojawieniem się na rynku pracy absolwentów, którzy swoją wiedzę teoretyczną uzupełnią o praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne.

Przedmiotem prac Konwentu będzie: doradztwo w zakresie strategii działania i rozwoju uczelni, wskazywanie profilu współpracy z organizacjami gospodarczymi i samorządowymi oraz formułowanie opinii na temat jakości kształcenia oraz dostosowywania oferty dydaktycznej uczelni do potrzeb rynku pracy.

Do kompetencji Konwentu należy m.in. promowanie działań uczelni w kraju i za granicą, podejmowanie inicjatyw w zakresie kształcenia studentów, prowadzenia studiów podyplomowych oraz badań naukowych; podejmowanie działań, służących rozwojowi studenckich praktyk zawodowych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych mających na celu rozwój WSIiZ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KONWENCIE WSIiZ


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ