21 listopada 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Seminaria u Ekonomistów”. Na seminarium przedstawione zostały wyniki badań jakościowych pt.: „Klienci instytucji parabankowych w Polsce w świetle wypowiedzi Internautów”, przeprowadzone przez dr Agatę Gemzik – Salwach oraz dr Kamila Waisa.


Zdjęcie: Dominika Panek

Głównym celem tych badań było poznanie i zrozumienie ogólnego obrazu problematyki społeczno-ekonomicznej tej części sektora usług pożyczkowych, widzianego z perspektywy jego byłych, obecnych i potencjalnych klientów.

Przedstawione zostały potrzeby i motywacje, które skłaniają osoby do skorzystania z usług parabanków — z jakich powodów wybierają ofertę parabanków, czy czynią to świadomie, czy mają inne (poza parabankami) możliwości pozyskania niezbędnych funduszy, jakie charakterystyczne szczegóły oferty parabanków są dla nich najważniejsze? Przedmiotem rozważań były również problemy związane z zaciągnięciem pożyczek w parabankach i zgłaszane przypadki złych praktyk w relacjach pomiędzy parabankami i ich klientami. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: jakie są skutki zaciągania pożyczek w parabankach oraz o jakich nieprawidłowościach piszą najczęściej klienci parabanków? Dodatkowo analizie poddano postulaty zgłaszane przez autorów wypowiedzi, a kierowane najczęściej pod adresem władz i instytucji państwowych.

Po wystąpieniu została podjęta dyskusja, której zagadnienia dotyczyły miejsca podmiotów parabankowych w gospodarce. Uczestnicy seminarium wymieniali swoje opinie na temat ekonomicznych skutków funkcjonowania tego sektora, roli regulatorów instytucji rynków finansowych oraz tego, czy instytucje te przyczyniają się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia finansowego w społeczeństwie.