Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, lider rozwiązań edukacyjnych w Polsce, wprowadza dodatkowy system studiowania w trybie niestacjonarnym. Dzięki temu studia zyskują nowatorską formułę.

Początkowo objęte nią będą kierunki: Administracja, Ekonomia oraz Informatyka, i to zarówno na studiach I, jak i II stopnia.

Na każdym z kierunków oferowane będą dwie specjalności.

Kierunek

Specjalności

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Administracja

· gospodarka i administracja publiczna

· administracja bezpieczeństwa publicznego

· administracja rządowa i samorządowa

· administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Ekonomia

· biznes międzynarodowy

· rachunkowość

· biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami

· rachunkowość

Informatyka

· teleinformatyka

· technologie internetowe

· technologie wytwarzania oprogramowania

· bezpieczeństwo i eksploracja danych elektronicznych

Najbardziej odczuwalne dla studentów będą trzy kluczowe elementy: zredukowana ilość zjazdów, nowatorska technologia nauczania oraz atrakcyjne czesne.

Tylko 10 zjazdów rocznie

Studenci nowych studiów niestacjonarnych nie będą musieli co dwa tygodnie przyjeżdżać na Uczelnię. Ilość zjazdów zmniejszy się o połowę, z 20 do 8-10 rocznie. Spadną zatem koszty ponoszone na dojazdy. Na wprowadzanych zmianach w żadnym wypadku nie ucierpi jednak jakość studiów! Ilość godzin przeznaczona na ćwiczenia i laboratoria nie będzie mniejsza niż w systemie tradycyjnym, a zajęcia te realizowane będą podczas zjazdów. Również tradycyjnie realizowane będą wykłady z kluczowych dla danego kierunku przedmiotów. Pozostałe przedmioty prowadzone będą na odległość, bez konieczności nauki w siedzibie Uczelni. Zmienia się więc nie ilość, a forma prowadzenia zajęć.

Nowatorska technologia nauczania

  • Platforma e-learning

Do każdego przedmiotu realizowanego w postaci e-learning („nauczanie na odległość”) przygotowany zostanie interaktywny kurs, zawierający wszystkie wymagane treści kształcenia oraz dodatkowe materiały dla zainteresowanych danym tematem. Kursy zawierać będą różnego rodzaju ćwiczenia i materiały multimedialne, co znacznie ułatwi opanowanie wymaganego materiału. Dostęp do kursów możliwy będzie przez platformę e-learningową Uczelni. Umożliwi ona studentom zindywidualizowanie nauki, w zależności od potrzeb i preferencji. Mając dostęp do kursów każdy student sam będzie decydował, kiedy i czego chce się uczyć oraz ile czasu na to poświęci. W ramach każdego z kursów przygotowane zostaną testy i zadania sprawdzające, tak aby każdy student mógł na bieżąco kontrolować stan swojej wiedzy z przedmiotu. Co ważne, platforma będzie rejestrowała aktywność studentów oraz wyniki testów, dzięki czemu prowadzący będą mogli śledzić postępy w nauce poszczególnych studentów i gdy zajdzie taka potrzeba, udzielić wyjaśnień i pomocy.

  • Zajęcia on-line

Część zajęć oraz konsultacje do przedmiotów realizowanych w postaci e-learning, prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej. Umożliwia ona prowadzenie zajęć z dowolnego miejsca na ziemi dla użytkowników rozlokowanych w innych dowolnie wybranych miejscach. Ważne jest tylko połączenie się z Internetem. Prowadzący wraz ze swymi studentami może realizować przedmiot w wielu konfiguracjach. Może po prostu prowadzić wykład – jest widziany i słyszany przez studentów. On także widzi i słyszy swoich słuchaczy. Prowadzący może także wyświetlać studentom prezentację i komentować przedstawiane treści, może udostępniać swój pulpit wszystkim osobom, a także zdalnie pomagać tym, którzy będą mieli problemy z rozwiązywaniem poszczególnych zadań.

  • Czaty, forum, poczta e-mail

Oprócz konsultacji na żywo, student będzie miał również możliwość kontaktu z wykładowcami za pomocą czatu i forum dyskusyjnego. Szybką i sprawną komunikację umożliwi również poczta e-mail (każdemu nowemu studentowi WSIiZ automatycznie przydzielany jest indywidualny adres mailowy na serwerze uczelni). Narzędzia te ułatwią wymianę materiałów związanych z przedmiotem między prowadzącym i studentami.

Atrakcyjne czesne

Poniższa tabela zawiera miesięczne opłaty za studia.

Kierunek

Studia I stopnia

Studia II stopnia

standardowe

ISS

standardowe

ISS

Administracja

335 zł

270 zł

375 zł

295 zł

Ekonomia

335 zł

270 zł

375 zł

295 zł

Informatyka

360 zł

290 zł

385 zł

310 zł

Jak widać na powyższym zestawieniu, w porównaniu do standardowych studiów niestacjonarnych znacznie zmniejszają się opłaty za studia. Nie są to jednak wszystkie korzyści. Należy pamiętać, iż spadają również koszty dojazdów, wyżywienia i często zakwaterowania, a także materiałów ksero i podręczników.

WSIiZ w Rzeszowie jest jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która wprowadza tę nowatorską metodę nauczania. Uczelnia planuje, by w przyszłości wszystkie kierunki studiów w formie niestacjonarnej były realizowane dodatkowo w nowej formule. Wynikają z niej same korzyści. Nowe studia w oparciu o nowoczesne interaktywne metody kształcenia to gwarancja jakości, tylko 10 zjazdów rocznie i niższe koszty.

Obok nowatorskiej formuły studiów nadal będzie można wybrać klasyczne studia niestacjonarne. System został tak skonstruowany, aby studenci, którzy wybiorą Interaktywny System Studiowania, po zaliczeniu semestru mogli przenieść się na tradycyjne studia niestacjonarne.