19 kwietnia 2013 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się Seminarium Bolońskie. Celem seminarium było przybliżenie problematyki związanej z umiędzynarodowieniem procesów kształcenia.

– W celach operacyjnych WSIiZ mamy zapisane m.in.: zwiększenie poziomu uczestnictwa studentów w programie Erasmus; doskonalenie kompetencji dydaktycznych kadry poprzez szkolenia i wymianę międzyuczelnianą; rozwijanie umiejętności komunikacji międzykulturowej. – Zaznaczył na wstępie dr Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

– Z dumą mogę powiedzieć, że WSIiZ realizuje te punkty. Nasza uczelnia ma dziś podpisane ponad 200 umów międzynarodowych z uczelniami i instytucjami z całego świata, mamy podwójne dyplomy na 10 uczelniach z zagranicy. W tym momencie na naszej uczelni kształcimy blisko 1,3 tys. studentów z 20 krajów świata. WSIiZ posiada także 7 kierunków prowadzonych w języku angielskim – wyliczał dr Rozmus.

– Realizujemy zatem idee internacjonalizacji kształcenia. Ale chciałbym zaznaczyć, że to nie jest idea nowa. Internacjonalizm kształcenia, to nie jest wymysł naszych czasów. Już w średniowieczu uniwersytety były przecież międzynarodowe, tworzyły też wielką wspólnotę edukacyjną. – Dodał.

Po wystąpieniu Prorektora Rozmusa swoje referaty wygłosili eksperci bolońscy. Jako pierwszy zabrał głos dr hab. Marek Wilczyński, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W swoim przemówieniu skupił się na tzw. „Lifelong Learning”, wykazywał dlaczego szkoły wyższe powinny włączać się w promocję „uczenia się przez całe życie”. Podkreślał, że w czasach tak szybkiego rozwoju nauki konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji.

– Obecny rozwój technologiczny postępuje niewiarygodnie szybko. O ile dawniej wystarczało wykształcenie uniwersyteckie i można było szczycić się dyplomem do końca życia, tak w tym momencie konieczne jest ciągłe kształcenie – wyjaśniał.

Powołał się też na badania, z których wynika, że polskie społeczeństwo ciągle jeszcze chce się kształcić. Co ważne dla uczelni, potrzebę dalszego zdobywania wiedzy odczuwają w większości ludzie posiadający już wyższe wykształcenie. Jest to istotny argument na to, by poszerzać ofertę edukacyjną o kursy, szkolenia, studia podyplomowe czy doktoranckie.
Zaznaczył też, że wiele uczelni już realizuje programy "Lifelong Learning" – prowadząc, m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku czy zajęcia dla dzieci i ich rodziców.

Zdaniem dra hab. Marka Wilczyńskiego, dużym wyzwaniem stojącym przed szkołami wyższymi jest badanie kompetencji zdobywanych poza uczelnią. Wykazywał, że potrzebne są także odrębne regulacje legislacyjne. Ideałem byłoby stworzenie jasnego sposobu dokumentacji i systemu oceny kwalifikacji oraz weryfikacji umiejętności i kompetencji. Dzięki takim rozwiązaniom uczelnie mogłyby wydawać swoje dyplomy osobom, które zdobywały wiedzę poza murami szkoły.

Podczas seminarium omawiano także zagadnienia związane z internacjonalizacją kształcenia w szkołach wyższych. Swoje wystąpienie na ten temat wygłosiła mgr Jolanta Urbanik, ekspertka bolońska z Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim referacie wykazała gospodarcze znaczenie internacjonalizacji kształcenia.

– W Polsce z powodów demograficznych wkrótce zabraknie kilku milionów pracowników. Dobrze byłoby wypełnić tę lukę wykształconymi w naszym kraju obcokrajowcami. Rząd powinien podjąć działania, które ułatwią rekrutację studentów za granicą – uzasadniała.

– Należy pamiętać, że kształcenie obcokrajowców nie powinno być celem samym w sobie, ponieważ umiędzynarodowienie podnosi poziom studiów. Powinniśmy skupić się na ocenie jakości programów kształcenia cudzoziemców, bo to ten wskaźnik, a nie wskaźnik ilościowy, mówi nam prawdę o umiędzynarodowieniu. – Zakończyła swoje przemówienie mgr Urbanik.

O dobrych praktykach w zakresie internacjonalizacji w domu opowiadał mgr Ryszard Rasiński, ekspert boloński z Uniwersytetu Łódzkiego. Namawiał on do zastanowienia się nad tym, czy infrastruktura, kadra pracownicza oraz uczelniane strony internetowe są wystarczająco przystępne dla studentów mobilnych. Wśród wymienionych przez niego praktyk znalazły się między innymi: letni kurs intensywny oraz kursy dla studentów przyjeżdżających.

Po wszystkich wystąpieniach zainicjowano dyskusję, w której wzięli udział zaproszeni eksperci i słuchacze seminarium.

Seminarium pt. „Internacjonalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia” zorganizowała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Kolejne Seminaria Bolońskie będą zorganizowane także w Szczecinie (10.05), Warszawie (27.05) i Opolu (17.06).

ZOBACZ FILM

Przeczytaj, co o tym piszą media:

podyplomowe-studia.edu.pl
galicjusz.pl
hej.rzeszow.pl
www.rzeszow.pl
rzeszow4u.pl
rzeszow360.pl