Zapraszamy na konferencję Katedry Nauk o Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ pt.: „Prawo administracyjne i administracja wobec współczesnych ryzyk.” Odbędzie się ona w siedzibie WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie w sali RA53.

Współczesny świat niesie liczne problemy społeczne i ryzyka dla bezpieczeństwa publicznego, m.in.: szkodliwość różnych używek, żywność i nasiona genetycznie modyfikowane, jakość i oddziaływanie leków czy bezpieczeństwo przechowywanych danych. Różnorodność tych zagrożeń stanowi dla ustawodawców (tak poziomu krajowego, jak i europejskiego) istotne wyzwanie co do tego, w jaki sposób je regulować, przewidywać i minimalizować. Pojawiają się tutaj dwa zasadnicze problemy: w jakim zakresie i w jaki sposób należy uwzględniać w regulacjach prawnych (ale i w procesie stanowienia prawa) dorobek naukowy oraz jak dalece ochrona przed ryzykiem może uzasadniać ograniczenie praw i wolności, zwłaszcza tych gwarantowanych konstytucyjnie.

Celem organizowanej 20 czerwca 2016 r. konferencji będzie poszukiwanie optymalnych sposobów rozwiązań, dzięki którym prawo administracyjne i organy administracji publicznej miałyby odpowiadać na współczesne ryzyka: minimalizować zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli we wszystkich aspektach i potencjalne straty. Do udziału w konferencji zaproszeni są pracownicy naukowi (w tym doktoranci), reprezentujący różne dyscypliny nauki (administrację, prawo, politologię, socjologię, ekonomię, zarządzanie), jak również pracownicy organów administracji publicznej i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Organizatorem konferencji jest Katedra Nauk o Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Regulacje administracyjno-prawne a ryzyko”, finansowanego ze środków statutowych WSIiZ.

Szczegółowe informacje >>>
Karta zgłoszenia >>>
Program >>>