6 kwietnia w Łańcucie naukowcy z Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowali kolejne seminarium dotyczące reformy szkolnictwa wyższego. Jako główne problemy obecnego systemu funkcjonowania uczelni wyższych uczestnicy wymieniali wielokrotnie umasowienie kształcenia akademickiego, co ich zdaniem prowadzi zarówno do obniżenia jakości studiowania, jak i poziomu badań naukowych.

Gościem honorowym seminarium była szefowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Barbara Kudrycka, która spotkanie objęła honorowym patronatem. Pani minister wyraziła nadzieję, że propozycje resortu, choć niektóre uważane za kontrowersyjne, spotkają się ze zrozumieniem – Jeśli nie rozpoczniemy zmian legislacyjnych, możemy stać się samotną wyspą w Unii Europejskiej – podkreślała.

Konieczność ewolucyjnych zmian podkreślali także uczestnicy spotkania. Swoje uwagi do ministerialnego projektu nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym zgłaszali wybitni przedstawiciele świata akademickiego – m.in. Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek; prof. Jerzy Chłopecki; Rektor UJ, prof. Karol Musioł; Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki; wybitni historycy – prof. Henryk Samsonowicz oraz prof. Janusz Tazbir, a także dr Jerzy K. Thieme. Spotkanie poprowadził prof. Stanisław Waltoś. Głos zabrali także dr Andrzej Rozmus oraz mgr inż. Lucjan Hajder.

W trakcie spotkania poruszono szerokie spektrum kwestii, które niepokoją w obecnym systemie finansowania oraz zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym, w obecnie funkcjonującym modelu kariery akademickiej i zdobywaniu stopni naukowych, a także samym toku studiów i praw studenckich. Uczestnicy seminarium naciskali na zwiększenie roli konkursów i konkurencji w walce o pozyskiwanie pieniędzy na cele badawcze, a przez to – wyłanianie najlepszych projektów i wsparcie najlepiej rokujących badaczy. Podnoszono także, iż bardzo ważna w systemie funkcjonowania polskiej nauki i kształcenia akademickiego musi stać się ścisła współpraca z sektorem gospodarki i biznesu. Jednocześnie podkreślano, że na uwagę zasługują także nauki humanistyczne i społeczne, a nie tylko te z obszaru bio – info – tech.
Po zakończeniu seminarium w Łańcucie pani minister spotkała się ze studentami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, aby poznać ich opinie na temat projektowanych zmian. To w końcu ich oraz następnych młodych pokoleń zmiany te będą dotyczyć. Największe zaniepokojenie studentów budziły kwestie związane z nierównym traktowaniem studiów na uczelniach publicznych i niepublicznych czy możliwościami dofinansowania studiów w kraju i na wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus.

Proponowane przez ministerstwo zmiany mają szanse na wdrożenie w proces legislacyjny w 2010 r. Dzięki takim spotkaniom jak to w Łańcucie istnieje realna szansa na to, że będą one przystawać do potrzeb 386 polskich uczelni i studiujących w nich blisko 2 milionów studentów.

Iwona Leonowicz-Bukała