Centrum Studiów Podyplomowych i Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ uruchamia z nowym rokiem akademickim (2011/2012) niestacjonarne studia podyplomowe „Ochrona infrastruktury portów lotniczych”.

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych, pracujących lub zamierzających podjąć pracę w służbie ochrony lotniska lub związaną z odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa na terenie lotniska.

Program studiów obejmuje problematykę specyfiki zadań Służby Ochrony Lotnisk, prawnych regulacji bezpieczeństwa lotniczego i procedur ich stosowania, a także ochrony lotnisk, pasażerów oraz ładunków, ratownictwa lotniskowego, zarządzania systemami bezpieczeństwa i działalności operacyjnej służb lotniskowych. Ponadto przedmiotem kształcenia są systemy komunikacji, nawigacji, dozorowania i zarządzania ruchem lotniczym, podstawy teorii lotu i ograniczeń eksploatacyjnych statków powietrznych w zakresie, w jakim ma to związek z procedurami lotniskowymi.

Program studiów będzie realizowany przez dwa semestry (258 godzin). Zajęcia będą prowadzone co dwa tygodnie w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz seminariów dyplomowych.
Koszt studiów wynosi 3400 zł (w rozbiciu na płatności miesięczne).

Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:
kwestionariusz rekrutacyjny
– dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis),
– kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (25 zł),
– 1 zdjęcie

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centrum Studiów nad Terroryzmem oraz pod numerem telefonu 17 866 14 47 lub adresem e-mail: ewolska@wsiz.rzeszow.pl