Od blisko roku WSIiZ stwarza możliwość potwierdzenia efektów uczenia się i krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym. To odpowiedź uczelni na nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym, które daje możliwość ubiegania się o zaliczenie niektórych przedmiotów po wykazaniu, że posiada się już wymaganą wiedzę i umiejętności.

Student przed ekranem komputera

– Potwierdzenie efektów uczenia się (PEU), najogólniej mówiąc, polega na weryfikacji przez specjalnie powołaną komisję, zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych przez daną osobę poza systemem studiów, np. przez wykonywanie pracy, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, samodoskonalenie, itp. – wyjaśnia dr inż. Izabela Cichocka, pełnomocnik programu Potwierdzania Efektów Uczenia WSIiZ w Rzeszowie.

Trzeba zaznaczyć, że nowe przepisy to szansa dla osób z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym, które chcą podjąć albo uzupełnić studia. Najdłuższym stażem zawodowym, bo aż pięcioletnim, trzeba się wykazać w przypadku chęci ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia w trybie PEU.

Program ten jest więc szansą przede wszystkim dla tych osób, które z różnych życiowych powodów nie mogły podjąć studiów, lecz musiały szybko rozpocząć pracę. Takie osoby często posiadają wiedzę praktyczną, którą wykorzystują na co dzień niezwykle sprawnie, ale nie mają szans na awans ze względu na brak dyplomu. Jeśli zdecydują się na przystąpienie do programu i udowodnią swoje kompetencje, dzięki czemu zostanie im zaliczona duża część przedmiotów, mogą uzyskać tytuł licencjata z reguły już w półtora roku, tytuł inżyniera – w dwa lata, a tytuł magistra – zaledwie w ciągu jednego roku.

W przypadku WSIiZ w Rzeszowie, kierunki w ramach programu Potwierdzania Efektów Uczenia, na które jest możliwość dostania się już od najbliższego semestru, to m.in. : Administracja, Ekonomia, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Logistyka, Informatyka oraz Grafika komputerowa i produkcja multimedialna. Dodatkowo, Ekonomia i Informatyka mogą być realizowane w języku angielskim.

Podsumowując program potwierdzający efekty uczenia się, jest przede wszystkim dobrym wyjściem dla osób pracujących o długim doświadczeniu zawodowym, które z różnych przyczyn nie podjęły lub nie ukończyły studiów w przeszłości. Generalnie pozwala na skrócenie czasu studiowania nawet o połowę.

Jak wygląda postępowanie rekrutacyjne?

Etap I – Analiza dokumentów

• Komisja analizuje dokumentację poświadczającą umiejętności i ustala listę przedmiotów, które można zaliczyć na poczet przyszłych studiów: na podstawie dokumentacji lub przystępując do egzaminów.

Etap II – Egzaminy z wybranych przedmiotów

• Nie jest on obowiązkowy, jest to jednak szansa na zmniejszenie liczby egzaminów w trakcie studiów.
Co ważne, w semestrze, w którym realizowane są przedmioty zaliczone w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się, czesne pomniejsza się o wartość punktów ECTS przypisanych zaliczonym przedmiotom. W przypadku zaliczenia dużej puli przedmiotów można realizować jednocześnie dwa semestry nauki (np. drugi z czwartym, trzeci z piątym) i zarazem zmniejszyć wysokość czesnego.

Szczegółowe informacje dotyczące PEU znajdują się w serwisie internetowym WSIiZ dla kandydatów na studia.