Rada Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce doktor Annie Siewierskiej-Chmaj.

Anna Siewierska-Chmaj jest politologiem, doktoryzowała się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję wicedyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ w Rzeszowie. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Rady Programowej Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym.

Zainteresowania naukowe prof. Siewierskiej-Chmaj oscylują wokół języka polityki, mitologii politycznej, teologii politycznej, wielokulturowości, polityki migracyjnej i integracyjnej państwa, a także komunikacji międzykulturowej oraz tożsamości we współczesnym świecie. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji, rozdziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach. Za książkę „Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji” nominowana została do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. prof. Józefa Tischnera.

Cieszę się, że dr hab. A. Siewierska-Chmaj dołączyła do grona samodzielnych pracowników naszej Uczelni i będzie mogła w pełnym zakresie wspierać rozwój naukowy młodych pracowników nauki – dodaje dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor WSIiZ ds. Nauki.