Czy wiesz, że będąc studentem WSIiZ, możesz skorzystać z szerokiej oferty stypendialnej pozwalającej na sfinansowanie studiów – zarówno w zakresie opłat czesnego, jak i kosztów utrzymania? Co prawda termin na składanie podań o stypendia naukowe już minął, ale wciąż możesz starać się o stypendium socjalne, dodatek z tytułu zamieszkania oraz specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych. Wnioski można składać do 15 października 2017 roku.

Jakie warunki musisz spełnić, by ubiegać się o te możliwości pomocy?

Stypendium socjalne otrzymasz, jeśli:
jesteś w trudnej sytuacji materialnej – podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta. O stypendium może ubiegać się student, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł netto
złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną.

Stypendium można otrzymać już od 1. semestru studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

Dodatek z tytułu zamieszkania możesz otrzymać, jeśli:

jesteś studentem studiów stacjonarnych i codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni wynosiłby co najmniej 50 km (stypendium możesz otrzymać z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki )
jesteś w trudnej sytuacji materialnej, przeciętny miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 1051,70 zł netto (miesięczną wysokość dochodu na osobę w twojej rodzinie, uprawniającą do ubiegania się o dodatek z tytułu zamieszkania, ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych),
złożysz pisemny wniosek, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające Twoją sytuację materialną i rodzinną oraz umowę najmu lub zaświadczenie potwierdzające fakt Twojego zakwaterowania.

Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych możesz otrzymać, jeśli:
złożysz pisemny wniosek, do którego dołączysz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność.

Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

Więcej informacji na temat poszczególnych stypendiów, a także regulamin przyznawania pomocy finansowej znajdziesz na stronie internetowej wsiz.rzeszow.pl/stypendia.