Do udziału w konferencji zachęcamy pracowników naukowych (w tym
doktorantów), reprezentujących różne dyscypliny nauki (administracja,
prawo, politologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie), jak również
pracowników organów administracji publicznej i przedstawicieli
organizacji pozarządowych.


Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2015 roku.

Celem konferencji jest prezentacja i podsumowanie dorobku polskich
naukowców w zakresie badań nad rolą i zadaniami administracji publicznej
(państwowej) na różnych etapach planowania i wdrażania polityki
publicznej, jak również badań nad ramami prawnymi programowania i
implementacji polityki publicznej. Problematyka konferencji będzie
koncentrować się na zadaniach głównych aktorów polityki publicznej (w
tym administracji rządowej i samorządowej. Definiowanie zadań, jakie
stoją przed organami administracji w zakresie programowania i
implementacji polityki publicznej, powinno służyć znalezieniu odpowiedzi
na następujące pytania, przewidziane jako główne motywy problemowe
prezentowanych referatów:

 • gdzie należy umiejscowić politykę publiczną w ramach tradycyjnie wyodrębnianych funkcji administracji?
 • w jakich ramach prawnych polityka publiczna może/powinna być realizowana?
 • czy realizacja polityki publicznej może być efektywna w ramach
  aktualnej struktury (ustroju) administracji i jej modus operandi?
 • jaki model administracji (nowe zarządzanie publiczne,
  Neo-Weberowskie państwo, sieci, współrządzenie) jest optymalny z
  perspektywy skuteczności polityki publicznej en bloc, jak również z
  perspektywy poszczególnych etapów realizacji polityki publicznej?
 • w jaki sposób specyfika poszczególnych (wybranych) polityk
  publicznych może determinować ustrój administracji, "kulturę
  administracyjną", czy sposób funkcjonowania organów administracji?
 • jaką rolę odgrywa kontrola i nadzór w administracji w odniesieniu do wybranych polityk publicznych?
 • jakie są optymalne z punktu widzenia interesu publicznego
  relacje między politykami, urzędnikami i ekspertami oraz opinią
  publiczną w programowaniu polityk publicznych oraz korygowaniu ich
  założeń i dyskutowaniu wyników?
 • w jakim stopniu zjawisko agenda setting (ustanawianie agendy
  przez media) wpływa na formułowanie i korygowanie celów polityki
  publicznej, czy ważne wydarzenia lub głośne debaty skłaniają decydentów
  do zmiany pierwotnych założeń czy jedynie określają hierarchię celów?

Więcej informacji na temat konferencji