24 listopada 2017 roku odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego”, organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

 • prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, Kierownik Katedry Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • prof. dr hab. Marek Hetmański, Kierownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. Daniele Stassi, Uniwersytet Rzeszowski

Komitet Organizacyjny tworzą:

 • dr Andrew Schumann, Kierownik Zakładu Kognitywistyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • dr Włodzimierz Zięba, Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Andrzej Dąbrowski, Zakład Kognitywistyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • dr Paweł Balcerak, Zakład Filozofii Współczesnej, Uniwersytet Rzeszowski

Konferencja organizowana jest z okazji 150 rocznicy urodzin prof. Leona Petrażyckiego (ur. 13 kwietnia 1867 roku w Kołłątajewie, współczesna Białoruś, zm. 15 maja 1931 roku w Warszawie, Polska), który był polskim prawnikiem, filozofem, socjologiem prawa, etykiem i logikiem. Petrażycki prezentował naturalistyczne podejście do różnych problemów o charakterze kognitywistycznym, które powstają równocześnie w prawie, filozofii i etyce. Można powiedzieć, że został pierwszym polskim kognitywistą.
W ramach konferencji zostaną poruszone podstawowe kwestie związane z filozofią i teorią prawa, filozofią i metodologią nauk oraz z decyzjami i procesami poznawczymi. A więc: Co funduje teorię prawa? Czy teoria prawa jest autonomiczna? A może jej podstawą powinna być jednak filozofia? Jakie są współczesne wyzwania filozofii i teorii prawa? Z jakimi problemami boryka się współczesna metodologia nauk? Czy można zbudować model podejmowania decyzji ufundowany na wcześniejszej eksplikacji procesów poznawczych?

Prawo jest elementem społeczeństwa i w badaniach prawa nie można abstrahować od społecznego kontekstu. Prawo tworzone jest bowiem przez społeczeństwo i wywiera realny wpływ na zachowanie jednostek i życie społeczeństwa. W tej perspektywie organizatorzy chcą postawić pytanie o rzeczywiste funkcje społeczne prawa, o świadomość prawną, dysfunkcje i skuteczność prawa. A także, czy porządek prawny jest wystarczającym warunkiem społecznej koegzystencji?

Organizatorzy chcieliby, aby tym – i wielu innym – zagadnieniom, towarzyszyła też ogólna refleksja filozoficzna na temat prawa (zwłaszcza jego statusu ontologicznego), polityki i społeczeństwa oraz refleksja metodologiczna, w ramach której rozważane będą, z jednej strony, ogólne zagadnienia metodologii badań naukowych, a z drugiej – kwestie współczesnych metod prawniczych. W sposób szczególny ma się to odnieść do współczesnych podejść naukowych, jakimi są nauki behawioralne. Perspektywa behawioralna zajmuje się poszukiwaniem podstaw poznawczych, które sprawiają, że jednostki mogą mieć nieuświadamianą tendencję do nabywania i podzielania przekonań. Perspektywa ta wyjaśnia także charakter i treści poszczególnych przekonań. Nauki behawioralne wskazują z kolei na możliwe adaptacyjne walory komponentów zachowawczych i ich użyteczność społeczną. Celem konferencji jest wyjaśnienie możliwości zastosowania nowoczesnych metod filozoficznych do analizy mechanizmów podejmowania decyzji w różnych kontekstach życia jednostkowego i społecznego. Naukowcy wychodzą z założenia, że wszystkie działania człowieka we wszystkich sferach życia są poprzedzane przez uprzednio podejmowane decyzje. W konsekwencji, sposób i natura procesu podejmowania decyzji determinują rozwój i funkcjonowanie tych wszystkich wydarzeń i sytuacji, które są efektem uprzednich procesów decyzyjnych. Zakłada się, że wyjaśnienie i zrozumienie mechanizmów, aktywowanych w trakcie podejmowania decyzji, jak również kontekstów i warunków, które odgrywają rolę w tych procesach, może umożliwić prognozowanie i planowanie działań społecznych, politycznych czy ekonomicznych, zwiększać ich efektywność, ułatwiać kooperację i minimalizować ryzyko zachowań niepożądanych społecznie.

Organizatorzy zamierzają podjąć wszechstronną dyskusję dotyczącą problematyki podejmowania decyzji z udziałem zaproszonych specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Chcą odnieść się do takich dziedzin i sfer życia, jak: ekonomia, społeczeństwo, kultura, i polityka. Szczególną uwagę zamierzają zwrócić na kontekst kulturowy, mając na uwadze przede wszystkim stanowienie prawa i podzielanie przekonań religijnych. W kwestii przekonań religijnych, zamierzają zwrócić uwagę na co najmniej dwa konteksty ich funkcjonowania. Jednym z nich jest podzielanie przekonań religijnych przez jednostki i podejmowanie decyzji w warunkach przekonań religijnych. Drugim kontekstem, szczególnie istotnym w Polsce, jest podejmowanie decyzji politycznych oraz decyzji o doniosłych skutkach społecznych w oparciu o przekonania religijne.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące kwestie:

 • Kognitywistyczne podstawy w podejmowaniu decyzji
 • Psychologia poznawcza w analizie komunikacji społecznej
 • Logika kognitywna i logiczne podstawy w podejmowaniu decyzji
 • Teoria informacji i komunikacji procesów decyzyjnych
 • Ewolucja umysłu i poznania w podejmowaniu decyzji
 • Epistemologia i filozofia umysłu w podejmowaniu decyzji
 • Antropologia kulturowa w analizie opinii publicznych

Obrady odbywać się będą w trzech sekcjach:

 • Teoria i filozofia prawa
 • Filozofia i metodologia nauk
 • Decyzje i procesy poznawcze

Organizatorzy konferencji szczególnie zachęcają do udziału przedstawicieli następujących dziedzin:

 • prawa
 • psychologii poznawczej
 • ekonomii behawioralnej
 • polityki behawioralnej
 • logiki
 • filozofii umysłu
 • epistemologii
 • kognitywistyki
 • marketingu

W ramach organizacji wydarzenia organizatorzy oferują możliwość opublikowania swoich prac naukowych w czasopiśmie Studia Humana (7 pkt. MNiSW).

Kontakt e-mailowy: ideeispoleczenstwo@gmail.com

Terminy:

 • 24 listopada 2017 r. – Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji w 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego”
 • do 20 stycznia 2018 r. – nadsyłanie artykułów do czasopisma Studia Humana
 • do 20 marca 2018 r. – wysłanie opinii recenzentów
 • do 20 kwietnia 2018 r. – publikacja artykułów w czasopiśmie Studia Humana

Program konferencji