Każdy student, poważnie myślący o przyszłości, zadaje sobie pytanie: co zrobić, aby jako absolwent być bardziej konkurencyjnym na rynku pracy? Jednym z rozwiązań jest zdobywanie międzynarodowych certyfikatów zawodowych, poświadczających nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne kwalifikacje przyszłego pracownika.

Posiadanie takiego certyfikatu to dla potencjalnego pracodawcy wyraźny sygnał, że kandydat chętnie się dokształca, poważnie myśli o karierze zawodowej oraz nie boi się stawianych przed nim wyzwań. Finansista może wybierać spośród szerokiego wachlarza międzynarodowych certyfikatów zawodowych. Do ścisłej czołówki można zaliczyć osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi potwierdzanymi certyfikatami: ACCA, CIMA, CISI, CFA oraz LCCI.

Międzynarodowe certyfikaty z zakresu finansów, rachunkowości zarządczej oraz finansowej stają się przepustką do lepszej pracy oraz innych, niematerialnych benefitów towarzyszących zajmowanemu stanowisku. Ponadto, niezwykle istotny jest fakt, iż międzynarodowe kwalifikacje zawodowe mają realne odzwierciedlenie w otrzymywanych wynagrodzeniach. Jak pokazują cyklicznie publikowane raporty, posiadanie certyfikatu CIMA lub ACCA pozwala uzyskać dużo wyższe wynagrodzenie w stosunku do osób nieposiadających tego rodzaju certyfikatów poświadczających uzyskane kwalifikacje zawodowe (Raport Hays, Raport płacowy. Wynagrodzenia I półrocze 2011).

W 2012 roku przeprowadzono badania ankietowe dotyczące wysokości wynagrodzenia członków CIMA w wybranych krajach. Jak pokazały wyniki, przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby posiadającej certyfikat CIMA w Polsce wyniosło w badanym okresie 10,5 tys. zł (CIMA, Salary Survey 2012), podczas gdy średnie wynagrodzenie w gospodarce krajowej w IV kwartale 2012 roku wyniosło 3 690 zł (wg danych GUS, luty 2013). Co jest niezwykle istotne, CIMA daje możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych oferując kolejne poziomy kwalifikacji w myśl zasady „life long learning”. Tym samym, członek CIMA ma możliwość ciągłego rozwoju, pokonując kolejne szczeble kariery zawodowej. Między innymi z tego też powodu uczelnie starają się wychodzić naprzeciw wymaganiom studentów jak i samego rynku, wzbogacając swoją ofertę dydaktyczną o praktyczne kierunki studiów.

Do takich uczelni należy z pewnością Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą w Rzeszowie, która co rok wzbogaca swoją ofertę dydaktyczną o nowe, atrakcyjne dla studentów ścieżki kształcenia. Takim kierunkiem jest bez wątpienia anglojęzyczna ścieżka studiów pierwszego stopnia Finance & Accounting opracowana przez Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ. Wpisując się w formułę kształcenia przez całe życie, kierunek oferuje m.in. możliwość uzyskania certyfikatu CIMA CBA będącego integralną częścią oferowanej na WSIiZ ścieżki studiów. Tym samym kierunek Finance & Accounting daje studentom możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych tak bardzo poszukiwanych i docenianych przez rynek i pracodawców, a przy tym otwiera drzwi do kariery w świecie finansów.

Małgorzata Leśniowska