Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów przy współpracy z Katedrą Makroekonomii mają zaszczyt zaprosić na międzynarodowe seminarium naukowe realizowane w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego”.

Seminarium odbędzie się 9 stycznia 2015 roku o godzinie 10:00 w Sali Senatu (Budynek Główny Uczelni). Podczas seminarium gościć będziemy przedstawicieli: Comenius University in Bratislava Faculty of Management, University of Tartu Faculty of Economics and Business Adminstration Estonia, Stockholm School of Economics in Riga, School of Economics and Business in Sarajevo, Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, Politechniki Lubelskiej, UMCS w Lublinie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Cel seminarium
Wytyczenie wspólnych obszarów dla badań międzynarodowych poświęconych problematyce skuteczności stosowanych przez samorząd terytorialny narzędzi wspierania przedsiębiorczości przy wskazaniu na lokalny kapitał społeczny jako czynnik determinujący efektywność działań samorządowych.

Zespół realizujący projekt
Prof. WSIiZ dr hab. Tomasz Mickiewicz (kierownik projektu), dr Tomasz Skica, dr Jacek Rodzinka, dr hab. Przemysław Zbierowski, dr Elżbieta Inglot, mgr A. Wojnarowska-Dygdoń, mgr R. Harasym.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa na adres: awojnarowska@wsiz.rzeszow.pl w terminie do 7 stycznia 2015 roku.