Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje niezwykle ważną dla szkolnictwa wyższego inicjatywę. Dostrzegając potrzebę dalszej dyskusji wokół koniecznych i nieuniknionych reform polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, Samodzielny Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym przy WSIiZ organizuje 8 czerwca seminarium naukowe „Młodzi o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnie 2.0”.

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek od wielu lat aktywnie uczestniczy w debacie na temat problemów i koniecznych reform szkolnictwa wyższego w Polsce. Jest prezesem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan i przedstawicielem uczelni niepublicznych w Zespole Rządowym ds. Analizy Systemu Finansowania Szkolnictwa Wyższego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedstawione w ostatnim czasie przez Ministerstwo oraz Fundację Rektorów Polskich dwie strategie rozwoju szkolnictwa wyższego, są doskonałym momentem do dyskusji nad przyszłością polskiej nauki i edukacji. Rzadko zdarza się w debacie publicznej o tej tematyce, usłyszeć głosy studentów, młodych naukowców, biznesmenów czy polityków, którzy de facto będą w przyszłości zbierać plon aktualnie przeprowadzanych zmian. Celem seminarium jest umożliwienie „młodzieży polskiej”, reprezentowanej przez różne grupy zawodowe, wyrażenia swoich poglądów i przedstawienia własnej wizji rozwoju szkolnictwa wyższego.

W kwietniu ubiegłego roku WSIiZ zorganizowała seminarium „Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego”, z udziałem m.in. Pani Minister Barbary Kudryckiej, Prof. Henryka Samsonowicza, Prof. Janusza Tazbira, prof. Karola Musioła, prof. Stanisława Waltosia.

Ze względu na formułę i tematykę, seminarium skierowane jest przede wszystkim do młodych naukowców, przedsiębiorców, reprezentantów ugrupowań politycznych i studentów, ale również do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szkolnictwa wyższego. Do paneli dyskusyjnych zaproszeni są przedstawiciele młodego pokolenia naukowców, polityków, studentów i przedsiębiorców, by mogli wyrazić swoje opinie i zaprezentować wizje rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Młodzi uczestnicy seminarium, wśród których znajdą się m.in. Patryk Stanisz, przewodniczący Zrzeszenia Studentów Polskich, Grzegorz Kolasiński, przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego i Judyta Rżany, przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, a także Damian Rowiński, prezes Zarządu Studenckiego Forum Business Center Club, rozpoczną seminarium od dyskusji o społecznej roli dzisiejszego uczonego, masowości i co za tym idzie jakości kształcenia i efektach pracy naukowca przydatnych w rozwoju gospodarczym kraju.

– Od wielu lat polska nauka i polskie uczelnie zajmują krańcowe pozycje w rankingach międzynarodowych. Brak odpowiednich środków finansowych, stale spadający poziom doktoratów, wieloetatowość i obciążenia dydaktyczne to tylko niektóre z przyczyn obecnego stanu. Młodzi, nieskażeni skostniałym myśleniem naukowcy to odpowiednia grupa do wyrażenia swoich poglądów i przedstawienia nowatorskich pomysłów – mówi dr Andrzej Rozmus, kierownik Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Doktor zauważa też, że studenci jako główni adresaci reform przeprowadzanych w ostatnich latach w szkolnictwie wyższym, wydają się być grupą pomijaną w dyskusji dotyczącej rozwoju tego sektora. Takie aspekty, jak: programy studiów, obowiązkowe czesne, punkty transferowe, możliwości podejmowania kilku kierunków jednocześnie, etc., są kluczowymi zagadnieniami, w których młodzi żacy powinni mieć możliwość wyrażania swoich opinii, postaw i oczekiwań. Właśnie te aspekty będą kolejnym niezwykle istotnym tematem dyskusji.

Młodzi będą mówić o obowiązkowej współodpłatności za studia; jakości oferty dydaktycznej i o tym, czy jest przystosowana do potrzeb rynku pracy. Debata skupi się też na kierunkach zamawianych; systemie stypendialnym, a także ograniczeniu mobilności studentów pomiędzy uczelniami w krajach UE.

– Niejednokrotnie w debacie publicznej poruszany jest problem niedostosowania programów studiów i form kształcenia do potrzeb rynku pracy. Przedsiębiorcy, do których trafiają absolwenci szkół wyższych, wymagają wiedzy i umiejętności praktycznych, podczas gdy młodzi pracownicy, nawet po najlepszych uczelniach, przepełnieni są wiedzą teoretyczną – podkreśla dr Andrzej Rozmus.

O tym, jak dobrze przygotować studenta do skutecznych zachowań na rynku pracy i jakimi kompetencjami powinien cechować się absolwent uczelni dyskutować będą młodzi kreatorzy polskiego biznesu.

– W każdym społeczeństwie demokratycznym, politycy reprezentujący głos obywateli mają moc regulowania kluczowych kwestii społecznych. Szkolnictwo wyższe i nauka również podlegają ich politycznym decyzjom – zauważa organizator seminarium – Od momentu przemian ustrojowych, które umożliwiły rozwój niepublicznego szkolnictwa wyższego zapewniający masowy dostęp do uczelni, różne frakcje polityczne podejmują próby ustawowych reform, które miałyby być remedium na problemy. Obecnie jesteśmy w przededniu kolejnej zmiany, szeroko dyskutowanej z względu na jej rewolucyjność – dodaje.

Seminarium zakończy dyskusja, w której uczestnicy będą zastanawiać się nad miejscem edukacji i nauki w polityce państwa oraz nad relacjami rządu ze szkołami wyższymi w Polsce. Zastanowią się też nad tym, jaka jest recepta na brak miejsc pracy dla absolwentów szkół wyższych.

Urszula Pasieczna