Kultura i Polityka, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy oraz Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika, Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia to czasopisma wydawane przez Konsorcjum Akademickie (WSIiZ w Rzeszowie, WSE w Krakowie i WSZiA w Zamościu), które znalazły się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych. Oznacza to, że publikowanie w nich swoich artykułów stanowi atrakcyjną możliwość zwiększania swego dorobku naukowego.

Świadczy to też o poziomie reprezentowanym przez każdą z tych trzech publikacji.

Kultura i Polityka to zeszyty naukowe wydawane w trybie półrocznym przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Celem pisma jest promowanie, a także rozpowszechnianie najnowszych idei oraz badań na polu szeroko rozumianej współczesnej humanistyki, a w szczególności badań w dziedzinie stosunków międzynarodowych, socjologii i lingwistyki. Redaktorem naczelnym jest dr Joanna Lubecka, a sekretarzem Michał Futyra. Więcej o zeszytach naukowych.

Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, wydawany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, poświęcony teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. Redaktorem naczelnym jest dr Mieczysław Kowerski, a sekretarzem Jarosław Bielak. Więcej o czasopiśmie.

Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" to kwartalnik branżowy wydawany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, skierowany przede wszystkim do finansistów (reprezentujących zarówno środowiska akademickie, jak i biznesowe), ale także do innych środowisk, w tym m.in. do studentów. Celem jest popularyzowanie wiedzy o finansach oraz prezentowanie nowych myśli w tej dziedzinie. W piśmie publikowane są artykuły prezentujące szeroko rozumiane tematy finansowe, na które składają się między innymi zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych oraz prawnych aspektów zarządzania finansami podmiotów gospodarczych. Redaktorem naczelnym jest prof. nadzw. dr. hab. Andrzej Cwynar, a sekretarzem Joanna Hady. Więcej o kwartalniku.

Warto zapoznać się także z innymi dwoma czasopismami: Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika oraz Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia.

Ponadto w wykazie znalazło się czasopismo Przegląd Prawa Publicznego pod redakcją prof. nadzw. dra hab. Pawła Chmielnickiego, wydawane przez LexisNexis Polska Sp. z o.o. afiliowane przy WSIiZ. Jest to miesięcznik adresowany do wszystkich osób zajmujących się funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem w sprawach z zakresu prawa publicznego. Zawiera artykuły, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają cały przekrój problematyki prawa publicznego, orzecznictwo sądowe w sprawach administracyjnych, glosy do najważniejszych orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, recenzje najciekawszych publikacji.