Zadanie pracownika socjalnego polega m.in. na badaniu potrzeb i pomaganiu osobom, które maja kłopoty z aklimatyzacją w społeczeństwie, radzeniem sobie z kłopotami życiowymi, ale też na współpracy z instytucjami biorącymi udział w organizowaniu pomocy społecznej. Na rynku pracy osób takich niestety brakuje. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wychodzi tym potrzebom na przeciw. Rusza odrębna ścieżka kształcenia – pracownik socjalny!

Nowa specjalność realizowana będzie na kierunku Socjologia. – Specjalność "Pracownik socjalny" to odpowiedź WSIiZ na duże zapotrzebowanie w zakresie kształcenia w tym zawodzie. Wynika ono m.in. z ustawowych wymogów dotyczących uzupełnienia wykształcenia przez pracowników instytucji pomocowych do końca grudnia 2013 roku – wyjaśnia dr Małgorzata Lorenc-Szpila z WSIiZ.

Istotne jest również rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 stycznia 2008 r., które jasno precyzuje, że ukończenie tej specjalności „upoważnia do podjęcia pracy w zawodzie pracownika socjalnego”. Wybierając tę specjalność studenci zdobędą wiedzę i niezbędne umiejętności w zakresie nauk społecznych (socjologii, antropologii, demografii), pedagogiki, psychologii, metodologii badań społecznych, ekonomii. W czasie studiów z pewnością studenci będą udoskonalać swoje umiejętności interpersonalne. Nauczą się prawidłowego rozpoznawania i analizowania uwarunkowań prawnych trudnej sytuacji osób i rodzin oraz planowania form pomocy oraz skutecznego stosowania metod i technik w pracy socjalnej. W ramach praktyk zawartych w programie studiów nauczą się kooperacji oraz efektywnej współpracy z innymi specjalistami.

W programie studiów m.in.:

• komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
• system prawny, struktura i organizacja pomocy społecznej
• prawo rodzinne i opiekuńcze
• metodyka pracy socjalnej
• promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie
• wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
• praktyki zawodowe w instytucjach i placówkach pomocy społecznej

A co po studiach?

Będąc absolwentem znajdziesz zatrudnienie zarówno jako pracownik socjalny w gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej oraz w powiatowych centrach pomocy rodzinie, jak również w innych instytucjach pomocowych, takich jak domy dziecka, pogotowia opiekuńczo-wychowawcze, punkty interwencji kryzysowej, czy szpitale.
Ponieważ pomoc społeczną świadczą w Polsce organy administracji rządowej i samorządowej współdziałające, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, po ukończeniu studiów znajdziesz również pracę w podmiotach współpracujących z organami administracji rządowej i samorządowej.

Socjologowie również są predysponowani do pracy w takich zawodach, jak: doradca personalny i zawodowy, dziennikarz, moderator internetowego forum społecznościowego, negocjator, pracownik agencji rozwoju regionalnego oraz centrum zarządzania kryzysowego, specjalista ds. marketingu i reklamy oraz public relations. Dodatkowo – jako socjolog z kwalifikacjami pracownika socjalnego, będziesz w stanie z powodzeniem ubiegać się o pracę w ośrodkach badania opinii publicznej, zgłębiających nie tylko kwestię społecznych preferencji politycznych, ale też liczne problemy związane z życiem rodzinnym, obywatelskim, zawodowym, bezrobociem, migracjami czy funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych.

Zdaniem ekspertów po studiach można zostać:

• specjalistą ds. marketingu i reklamy,
• pracownikiem ośrodków badania opinii publicznej,
• pracownikiem administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli,
• urzędnikiem instytucji Unii Europejskiej,
• doradcą personalnym,
• pracownikiem socjalnym.

Uruchomienie nowej możliwości kształcenia jest z pewnością dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy chcieliby nie tylko zdobyć kompleksową wiedzę socjologiczną, ale też wykonywać zawód, który tę wiedzę pozwoli wykorzystać w praktyczny sposób dla dobra innych.

Więcej informacji o tej specjalności można znaleźć w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.plsekcji poświęconej odrębnej ścieżce kształcenia PRACOWNIK SOCJALNY na kierunku SOCJOLOGIA! Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia serwisu przygotowanego specjalnie z myślą o kandydatach na studia.