30 kwietnia 2009 roku w Hotelu Hubertus przy ul. Mickiewicza w Rzeszowie o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu złożeń projektu "Nauka bliżej komercjalizacji", realizowanego przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Celem projektu „Nauka bliżej komercjalizacji” jest podniesienie wiedzy pracowników naukowych w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz zarządzania projektami badawczymi na uczelniach poprzez szkolenia oraz organizację wizyt studyjnych. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są pracownicy jednostek naukowych, jak również pracownicy innych podmiotów działających na rzecz nauki w regionie Polski Południowo-Wschodniej. Do tej grupy mogą zostać zaliczeni również pracownicy działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.

Dzięki szkoleniom ich uczestnicy uzyskają gruntowną wiedzę z zakresu praw własności intelektualnej, regulacji prawnych oraz procedur uzyskania ochrony prawnej, pozyskiwania finansowania na badania naukowe oraz procesu komercjalizacji wyników badań naukowych. Uczestnikom szkoleń zostaną zaprezentowane ponadto najlepsze praktyki w zakresie regulacji uczelnianych dotyczących zarządzania własnością intelektualną.

Szkolenia będą dotyczyć także funkcjonowania centrów transferu technologii oraz zasad współpracy z takimi instytucjami, a także zakładania spółek odpryskowych (spin-off i spin-out) i zasad współpracy tych podmiotów z uczelniami.
Szkolenia będą prowadzone w formie wykładowo- warsztatowej w 9 blokach tematycznych:

1. Prawa autorskie, prawa pokrewne (6 godzin)
2. Prawo własności przemysłowej (6 godzin)
3. Ochrona własności intelektualnej w prawie międzynarodowym i wspólnotowym (6 godzin)
4. Zarządzanie własnością intelektualną w uczelni – dobre praktyki (regulaminy, procedury, umowy w zakresie obrotu własnością intelektualną) (20 godzin)
5. Internet a ochrona własności intelektualnej (6 godzin)
6. Zarządzanie projektami badawczymi na uczelni (14 godzin)
7. Zakładanie i funkcjonowanie spółek odpryskowych (typu spin-off i spin-out) (10 godzin)
8. Zasady funkcjonowania i zarządzania Centrum Transferu Technologii (12 godzin)
9. Pozyskiwanie źródeł finansowania na badania i wdrożenie (10 godzin)

Szkolenia będą prowadzone w czterech grupach 20 osobowych. Elastyczny harmonogram szkoleń przewiduje możliwość uczestniczenia w zajęciach innej grupy niż tej do której dany uczestnik jest przypisany.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: www.nauka.ig.wsiz.pl