Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Pawłowi Chmielnickiemu tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

W ten sposób uhonorowana została działalność badawcza, jak i – bardzo ważna w świecie akademickim – działalność organizatorska prof. dr. hab. Pawła Chmielnickiego, realizowana od wielu lat pod auspicjami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – mówi Prorektor ds. nauki dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ.

Prof. Paweł Chmielnicki, kierownik Katedry Teorii Prawa i Badań nad Materialnymi Źródłami Prawa w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie specjalizuje się w naukach o administracji, teorii prawa i ekonomii instytucjonalnej. Wśród jego głównych zainteresowań badawczych są m.in.: kontrola i nadzór w administracji, udzielanie świadczeń przez administrację publiczną, ustrój administracji, geneza i efektywność prawa oraz związki pomiędzy normami prawa i regułami gospodarowania.

W latach 2016-2019 członek Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych Polskiej Komisji. Jest redaktorem naczelnym prawniczego, ogólnopolskiego miesięcznika naukowego „Przegląd Prawa Publicznego”.

Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje!