W ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na rok akademicki 2009/2010 pojawiła się nowa specjalność na kierunku Administracja: administracja ochrony środowiska!

Wybierając studia na tej specjalności zapoznasz się z prawno-ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska, w tym m.in. z zakresem kompetencji organów administracji rządowej i samorządowej w kwestii ochrony środowiska. Zgłębisz także zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za naruszenie przepisów ochrony środowiska. Ponadto poznasz rolę funduszy unijnych w ochronie środowiska i sposoby ich pozyskiwania oraz założenia polityki ekologicznej państwa. Natomiast w ramach przedmiotu zarządzanie kryzysowe dowiesz się jakie działania należy podjąć w sytuacjach skażenia, czy zagrożenia środowiska, zdobędziesz także wiedzę z dziedziny zagrożeń naturalnych i antropogenicznych środowiska przyrodniczego oraz metod ich prognozowania, oraz ochrony wód i powietrza (w tym ochrony przed hałasem). Dodatkowo przyswoisz sobie zagadnienia z zakresu gospodarki leśnej i łowieckiej oraz ochrony zwierząt, czy gatunkowej ochrony roślin.

W programie studiów m.in.:

• polityka ekologiczna i prognozowanie
• prawo wodne
• zagospodarowanie przestrzenne
• gospodarowanie zasobami przyrody
• gospodarka odpadami
• zarządzanie kryzysowe

Specjalność jest realizowania od 5. semestru na studiach I stopnia.

A co po studiach?

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w terenowych organach administracji rządowej, organach administracji samorządowej, organizacjach ekologicznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach związanych z administrowaniem ochroną środowiska, podmiotach realizujących zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska oraz instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

Zapraszamy na studia na nowej specjalności! Pełną ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie można znaleźć w serwisie: www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.