Od października 2009 roku studia na kierunku Socjologia będą objęte Elastycznym Systemem Studiowania. To już czwarty kierunek w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który będzie prowadzony "po nowemu".

WSIiZ, lider rozwiązań edukacyjnych w Polsce, zmienia system kształcenia. Pozwoli on kształcić na wyższym poziomie, lepiej przygotować studenta do pracy, ale też pomoże lepiej sprofilować ścieżkę osobistego rozwoju.

W ramach studiów I stopnia na kierunku Socjologia studenci będą realizowali przedmioty zarówno obowiązkowe, jak i fakultatywne, do wyboru (język, humanistyczne, specjalizacyjne oraz uzupełniające do wyboru). W całym toku studiów będą mogli wybrać ponad 30% przedmiotów. Dokonując wyboru, będą uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje i zainteresowania. Pozwoli im to na zoptymalizowanie procesu rozwijania zdolności i profilowania ścieżki własnego rozwoju. Absolwenci, wyposażeni w konkretne umiejętności zgodne z ich zainteresowaniami, będą lepiej radzić sobie na rynku pracy.

Elastyczny system studiowania wdrażany jest przez WSIiZ po to, aby studenci mieli większy wpływ na profil swojego wykształcenia.

Przedmioty realizowane w trakcie studiów podzielone są generalnie na trzy grupy:

  • Przedmioty główne – obowiązkowe, wynikające z ministerialnych standardów kształcenia oraz priorytetów wewnętrznych uczelni, realizowane przez wszystkich studentów. Przedmioty z bloku głównego realizowane są przede wszystkim w dwu pierwszych semestrach studiów, niektóre jednak także w pozostałych semestrach.

W ramach niektórych kategorii przedmiotów z bloku głównego istnieje możliwość wyboru. I tak:
– student wybiera język obcy, którego chce się uczyć (nauka języka rozpoczyna się od semestru 2.);
– student wybiera też dwa spośród czterech przedmiotów humanistycznych: pierwszy z nich realizuje w 2. semestrze, a drugi w 3. Do realizacji w semestrze 2. przewidziany jest jeden z dwu przedmiotów: Logika bądź Historia kultury i sztuki; w semestrze 3. – Filozofia lub Kultura i cywilizacje (oczywiście o realizacji konkretnego przedmiotu decyduje liczba chętnych do jego studiowania);
– w semestrach 5. i 6. student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora, którego wybiera spośród kilku zaproponowanych przez uczelnię.

  • Przedmioty do wyboru – spośród zestawu dwunastu przedmiotów, zróżnicowanych pod względem tematycznym, każdy student wybiera co najmniej osiem, które będą stanowić uzupełnienie przedmiotów specjalizacyjnych, czyli określających wybieraną specjalizację.

W przypadku Socjologii zestaw proponowanych przedmiotów do wyboru to:
– Socjologia rodziny i socjologia wychowania
– Socjologia wsi, miasta i regionu
– Rekrutacja i selekcja pracowników
– Socjologia gospodarki i rynku pracy
– Public Relations
– Kierowanie zespołami ludzkimi
– Interpretacja danych
– Nowoczesne systemy motywacyjne
– Socjologia marketingu
– Społeczna przestrzeń Internetu
– Patologie społeczne
– Socjologia społeczności lokalnych
Wybrane przedmioty studenci realizują w semestrach: 3., 4., 5. i 6. (po dwa w każdym semestrze). Przedmioty te nie są jednak przypisane do konkretnego semestru – to student decyduje, kiedy i które z nich chce realizować.

  • Przedmioty specjalnościowe – spośród zestawu dostępnych par przedmiotów student wybiera co najmniej jedną parę, która określi jego specjalizację.

Przypomnijmy, że proponowane obecnie w ramach Socjologii specjalności to:
– Socjologia bezpieczeństwa publicznego
– Socjologia pomocy społecznej i doradztwa zawodowego
– Socjologia organizacji i zarządzania
– Socjologia rozwoju regionalnego i lokalnego
– Socjologia zarządzania kadrami i doradztwa personalnego

Przedmioty specjalnościowe student realizuje w semestrach 4. i 6. Kolejność realizacji przedmiotów specjalnościowych jest dowolna. Student, jak już zaznaczono, wybiera minimum jedną z dostępnego zestawu par przedmiotów. Jeśli wybierze jedną parę przedmiotów, to realizuje jeden przedmiot w trakcie jednego semestru.

Z pewnością nowe rozwiązania, wdrażane właśnie w WSIiZ, spotkają się z przychylnością studentów. Od teraz będą mieć bowiem większy wpływ na profil swojego wykształcenia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą dla kandydatów na studia na kierunku Socjologia w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.