9 marca 2011 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zawarła porozumienie z Komendantem Głównym Policji. Dzięki niemu w programie studiów na kierunku Administracja (studia II stopnia) oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) pojawią się treści, które jednocześnie wchodzą w zakres programu szkolenia policjantów.

– Celem porozumienia jest włączenie WSIiZ w proces przygotowania studentów do służby w Policji – wyjaśnia dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

W planach studiów na kierunkach Administracja (studia II stopnia) oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) pojawią się przedmioty uzupełniające policyjne szkolenia.

Porozumienie daje studentom możliwość zrealizowania treści, które przygotują ich do odbycia w jednostce szkoleniowej Policji „szkolenia zawodowego pełnego”. Szkolenie to będzie uzupełniano różnice między realizowanym na studiach zakresem wiedzy a pełnym programem szkolenia dla policjantów.

W ramach specjalności na kierunku Administracja będą realizowane takie przedmioty jak: prawo karne materialne, czynności dowodowe, prawo wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia. Są też takie przedmioty jak: pierwsza pomoc czy stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego.

Na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne pojawią się: trening walki wręcz, wyszkolenie strzeleckie, pierwsza pomoc, elementy prewencji, kryminologia i kryminalistyka, postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych, rola rzecznika prasowego Policji, obóz szkoleniowy.

Wprowadzane zmiany z pewnością ułatwią Absolwentom WSIiZ zdobycie pracy w Policji. Uczelnia przykłada dużą wagę do tego, by program nauczania najpełniej odpowiadał potrzebom rynku pracy.