Władze uczelni postanowiły wprowadzić zmiany w systemie nauczania języków obcych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2008/2009.

Komunikat

Centrum Języków Obcych WSIiZ

System nauczania języków obcych obowiązujący studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2008/2009.

  • Studenci uczą się jednego języka obcego, wybierając spośród języków:

– angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego;
– studenci wybierają język, którego uczyli się wcześniej i którego naukę chcą kontynuować;
– student powinien znać język obcy na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

  • nauka języka obcego rozpoczyna się w drugim semestrze studiów.
  • procedura przydziału studentów do grup językowych następuje w czasie pierwszego semestru studiów, zgodnie z przedstawionym poniżej systemem i harmonogramem:

– o przydziale studentów do grup, decydują wyniki testu sprawdzającego oraz deklaracja dotycząca wyboru poziomu intensywności nauczania języka obcego złożona przez studentów.

– osoby, które osiągną wymagany próg znajomości języka obcego w jednym z dwóch testów sprawdzających (na początku pierwszego semestru studiów – test sprawdzający 1 lub na jego zakończenie – test sprawdzający 2), mają możliwość dokonania wyboru poziomu intensywności nauczania języka obcego – lektorat intensywny w wymiarze 240 h realnych i 60 h projektu lub lektorat standardowy w wymiarze 120 h realnych i 180 h projektu.

Szczegółowy harmonogram i wykaz czynności oraz procedur do zrealizowania przez studentów:

l.p.

Procedura

Czynności/uwagi

Termin realizacji

1

Każdy student pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym oraz wypełnić test sprawdzający.

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym

Zgodnie z harmonogramem zajęć

Wypełnienie testu sprawdzającego 1 – test w formie elektronicznej w systemie wirtualnej uczelni

09.10.-15.10.2008

2

Każdy student, który przystąpi do napisania testu sprawdzającego, i nie osiągnie wymaganego progu znajomości języka obcego, będzie mógł brać udział w tzw. kursie wyrównawczym organizowanym w pierwszym semestrze studiów.

(uczestnictwo dobrowolne)

Wynik testu

Do 19.10.2008

Złożenie deklaracji uczestnictwa w kursie wyrównawczym (wirtualna uczelnia)

20.10.- 24.10.2008

Podpisanie umowy na realizację kursu wyrównawczego. (dostępna w wirtualnej uczelni)

20.10.- 03.11.2008

Wniesienie opłaty za kurs –

40 godz./250 PLN, 60 godz./375 PLN lub 80godz./500 PLN z dopiskiem: kurs wyrównawczy

20.10.- 03.11.2008

3

Osiągnięcie wymaganego progu w teście sprawdzającym 1

Złożenie deklaracji wyboru lektoratu intensywnego (wirtualna uczelnia)

20.10. – 30.10.2008

4

Realizacja kursu wyrównawczego

Zgodnie z harmonogramem kursów wyrównawczych

03.11.2008 – 29.01.2009

5

test sprawdzający 2

(Studentom, którzy osiągną wymagany próg znajomości języka obcego zostaną zwrócone koszty kursu)

Wypełnienie testu sprawdzającego 2 – test w formie elektronicznej w systemie wirtualnej uczelni

26.01. – 29.01.2009

Wynik testu

30.01.2009

6

Osiągnięcie wymaganego progu w teście sprawdzającym 2

Złożenie deklaracji wyboru lektoratu intensywnego (wirtualna uczelnia)

30.01.- 05.02.2009

7

Ostateczny przydział studentów do grup językowych

Złożona przez studenta deklaracja wiąże studenta przez cały okres studiów i nie może być zmieniana w trakcie trwania studiów.

Osoby, które nie osiągną wymaganego progu znajomości języka obcego w jednym z dwóch testów sprawdzających, nie przystąpią do pierwszego lub drugiego testu, lub też nie złożą deklaracji, będą realizować lektorat standardowy w wymiarze 120 h realnych i 180 h projektu.