Czym jest polityka publiczna? Kto ją tworzy? Jaka jest rola i zadania administracji publicznej? M.in. na te pytania odpowiadali 19 i 20 listopada 2015 roku naukowcy z całej Polski podczas konferencji naukowej „Administracja a strategie i polityki publiczne”. Odbywa się ona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Konferencja naukowa

Problematyka konferencji koncentruje się na zadaniach głównych aktorów polityki publicznej, w tym administracji rządowej i samorządowej.

Konferencję otworzyli Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa podkarpackiego oraz dr Wergiliusz Gołąbek, prorektor ds. rozwoju i współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wykład inauguracyjny pt. „O możliwościach i pułapkach polityk publicznych opartych na dowodach” wygłosił dr hab. Stanisław Mazur, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Do udziału w wydarzeniu zgłosili się pracownicy naukowi oraz doktoranci reprezentujący różne dyscypliny nauki, m.in. administrację, prawo, politologię, socjologię, ekonomię oraz zarządzanie. Uczestnicy konferencji przedstawili zarówno ocenę aktualnego stanu rzeczy, czyli zaangażowania, metod i zakresu realizacji zadań przez administrację w sferze polityki publicznej, jak i określili, jakie zmiany należy wprowadzić i jakie są przyszłe kierunki rozwoju administracji publicznej.

Program został podzielony na siedem sesji: wyzwania definicyjne polityki publicznej, polityki publiczne a prawne formy działania administracji, administracja a wybrane polityki publiczne, administracja a wybrane aspekty polityk publicznych, wymiar lokalny polityk publicznych, realizacja polityk publicznych na szczeblu lokalnym, członkostwo w UE a krajowa polityka publiczna.

Udział w konferencji nie tylko umożliwił polskim naukowcom prezentowanie swoich prac w zakresie badań nad rolą i zadaniami administracji publicznej na różnych etapach prezentacji planowania i wdrażania polityki państwowej, ale też podsumowanie dorobku polskiej nauki w tej dziedzinie.

Organizatorem wydarzenia była Katedra Prawa Administracyjnego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa – FONTES. Patronat honorowy nad konferencją objął marszałek województwa podkarpackiego.