W ofercie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na rok akademicki 2009/2010 pojawiła się nowa odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Socjologia – Pracownik socjalny!

– Specjalność „Pracownik socjalny” to odpowiedź WSIiZ na duże zapotrzebowanie w zakresie kształcenia w tym zawodzie. Wynika ono m.in. z ustawowych wymogów dotyczących uzupełnienia wykształcenia przez pracowników instytucji pomocowych do końca grudnia 2013 r. – mówi dr Małgorzata Lorenc-Szpila, Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSIiZ w Tyczynie.

Wybierając tę specjalność zdobędziesz wiedzę i niezbędne umiejętności w zakresie nauk społecznych (socjologii, antropologii, demografii), pedagogiki, psychologii, metodologii badań społecznych, ekonomii. W czasie studiów będziesz mógł udoskonalać swoje umiejętności interpersonalne. Nauczysz się prawidłowego rozpoznawania i analizowania uwarunkowań prawnych trudnej sytuacji osób i rodzin oraz planowania form pomocy oraz skutecznego stosowania metod i technik w pracy socjalnej. W ramach praktyk zawartych w programie studiów nauczysz się kooperacji oraz efektywnej współpracy z innymi specjalistami, dzięki czemu dowiesz się, jak udzielać skutecznej pomocy.

W programie studiów m.in.:

• komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
• system prawny, struktura i organizacja pomocy społecznej
• prawo rodzinne i opiekuńcze
• metodyka pracy socjalnej
• promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie
• wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
• praktyki zawodowe w instytucjach i placówkach pomocy społecznej
Specjalność realizowana jest od 1. semestru na studiach I stopnia.

A co po studiach?

Będąc absolwentem znajdziesz zatrudnienie zarówno jako pracownik socjalny w gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej oraz w powiatowych centrach pomocy rodzinie, jak również w innych instytucjach pomocowych, takich jak domy dziecka, pogotowia opiekuńczo-wychowawcze, punkty interwencji kryzysowej, czy szpitale.
Ponieważ pomoc społeczną świadczą w Polsce organy administracji rządowej i samorządowej współdziałające, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, po ukończeniu studiów znajdziesz również pracę w podmiotach współpracujących z organami administracji rządowej i samorządowej.

Socjologowie również są predysponowani do pracy w takich zawodach, jak: doradca personalny i zawodowy, dziennikarz, moderator internetowego forum społecznościowego, negocjator, pracownik agencji rozwoju regionalnego oraz centrum zarządzania kryzysowego, specjalista ds. marketingu i reklamy oraz public relations. Dodatkowo – jako socjolog z kwalifikacjami pracownika socjalnego, będziesz w stanie z powodzeniem ubiegać się o pracę w ośrodkach badania opinii publicznej, zgłębiających nie tylko kwestię społecznych preferencji politycznych, ale też liczne problemy związane z życiem rodzinnym, obywatelskim, zawodowym, bezrobociem, migracjami czy funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat tej i wielu innych specjalności, które znajdują się w ofercie uczelni na rok akademicki 2009/2010 znaleźć można w serwisie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl. Serdecznie zapraszamy!