Dr Andrzej Kiebała, pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, został ponownie członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pan Doktor Kiebała został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady Głównej.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego. Współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

Rada składa się z czterech komisji: Komisja Kształcenia, Komisja Ekonomiczno-Prawna, Komisja Nauki oraz Komisja Uprawnień Akademickich. Komisja, w której będzie działał pracownik WSIiZ, ma za zadanie m.in. opiniować projekt budżetu państwa w zakresie spraw szkolnictwa wyższego, opiniować zasady przyznawania uczelniom dotacji z budżetu państwa, opiniować zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, opiniować projekty aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, opiniować umowy międzynarodowe zawierane przez RP dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki oraz występować z inicjatywami dotyczącymi spraw ekonomicznych i legislacyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z realizacji nowych obowiązków.