Profesor Paweł Chmielnicki z WSIiZ został Przewodniczącym Zespołu Odwoławczego Polskiej Komisji Akredytacyjnej – niezależnej instytucji, której zadaniem jest dbałość o jakość kształcenia na wyższym uczelniach.

prof. Paweł Chmielnicki z WSIiZ

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Działalność Komisji obejmuje uczelnie publiczne i niepubliczne. Komisja współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego, w szczególności z tymi, których przedmiotem działania jest ocena jakości kształcenia lub akredytacja.

Profesor Paweł Chmielnicki jest członkiem PKA już drugą kadencję z rzędu. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa zyskał w 2002 r. W 2005 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalność – prawo administracyjne. Prof. Chmielnicki specjalizuje się w naukach o administracji, teorii prawa i ekonomii instytucjonalnej. Wśród jego głównych zainteresowań badawczych są m.in.: kontrola i nadzór w administracji, udzielanie świadczeń przez administrację publiczną, ustrój administracji, geneza i efektywność prawa oraz związki pomiędzy normami prawa i regułami gospodarowania. W latach 1999-2004 był sędzią Sądu Rejonowego w Kielcach, ale zrezygnował ze stanowiska na rzecz kariery naukowej. Jest pomysłodawcą i redaktorem naczelnym ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego” – jednego z najbardziej znanych naukowych czasopism prawniczych w Polsce. Pełni również funkcję prezesa zarządu ogólnopolskiego towarzystwa naukowego „Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa”.