Naukowcy z naszej uczelni – prof. dr hab. Krzysztof Opolski oraz dr Agata Gemzik-Salwach – są współredaktorami oraz autorami rozdziałów w książce pt. "Financialization and the Economy" wydanej w brytyjskim wydawnictwie Routledge.

Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że finanse rządzą światem. Znaczenie sfery finansowej nasila się niezwykle gwałtownie. Powtarzające się kryzysy finansowe wywołują liczne dyskusje na temat zagrożeń związanych z dynamicznie rozwijającymi się rynkami finansowymi, rosnącym wpływem instytucji finansowych na działalność wszystkich podmiotów gospodarczych, wzrostem znaczenia motywów finansowych, czyli tzw. finansjalizacją. W obliczu problemów, które pojawiają się we wszystkich gospodarkach, nawet tych dotąd dynamicznie się rozwijających i dotykają wszystkich podmiotów i wszelkich obszarów ich działalności konieczne jest dokonanie swoistego podsumowania i oceny dotyczących roli finansjalizacji w współczesnym świecie.

W rozważaniach na temat roli sektora finansowego w gospodarce ścierają się ze sobą różne poglądy. Z jednej strony, pojawiają się argumenty przemawiające na korzyść obecnego stanu rzeczy i przedstawiające finansjalizację jako siłę napędową gospodarki. Uważa się, że prawidłowo funkcjonujący system finansowy przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a sektor finansowy wspiera procesy rozwoju i efektywność działania innych sektorów. Z drugiej jednak strony nie brakuje bardzo krytycznych uwag na temat negatywnego oddziaływania sfery finansowej na wszystkie elementy życia gospodarczego i społecznego. Finansjalizację obwinia się o cały szereg niepożądanych zjawisk, jak np. załamania gospodarcze, nierówności dochodowe, nadmierną konsumpcję i zadłużenie, kryzys wartości moralnych, itp. Skrajność tych ocen skłania do bliższego przyjrzenia się tej tematyce.

Monografia przedstawia rolę, jaką odgrywa finansjalizacja w współczesnym świecie. Pokazuje pozytywny i negatywny wpływ finansjalizacji na stabilność całej gospodarki, funkcjonowanie różnego rodzaju rynków, działalność przedsiębiorstw, instytucji państwowych i zachowania gospodarstw domowych. Stanowi swojego rodzaju rachunek zysków i strat związanych z tym procesem. Książka ta może odegrać ważną role w debacie na temat przyszłych kierunków rozwoju sektora finansowego i rynków finansowych.
Książka ta, z uwagi na międzynarodowy skład autorów i szeroki zakres problematyki może być interesująca dla szerokiego środowiska naukowców, i to nie tylko tych, którzy reprezentują ekonomią i finanse, ale również dla przedstawicieli nauk społecznych.

Wydawnictwo Routledge, należące do Grupy Taylor & Francis, jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawanych globalnych wydawnictw, publikujących m. in. prace naukowe. Wydawnictwo szczyci się tym, że opublikowało dzieła wielu noblistów. Prezentowana monografia została wydana w Londynie i Nowym Jorku i jest oferowana do sprzedaży na rynku europejskim i amerykańskim.

Więcej na temat książki