29 kwietnia 2015 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie gościła prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego, profesora nauk humanistycznych, pedagoga, który w listopadzie 2013 roku otrzymał medal za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej, członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

W programie wizyty przewidziane jest spotkanie oraz wykład otwarty pt. „O destrukcji demokracji w systemie polskiej edukacji III RP”, który odbędzie się o godzinie 10.30, w Sali Senatu, pokój RA206, ul. Sucharskiego 2.

Przedmiotem wykładu będzie omówienie roli pedagoga oraz współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki w szeroko rozumianej dziedzinie edukacji. Zdaniem bowiem Pana Profesora: Pedagog powinien znać, rozumieć i porównywać występujące w naukach o wychowaniu zróżnicowanie perspektyw poznawczych, które odmiennie opisują istotę wychowania i kształcenia, swobody i przymusu, jednoznaczności i ambiwalencji, tożsamości i rozproszenia itp., które wyjaśniają nowe fenomeny dla socjalizacji i edukacji człowieka w ponowoczesnym świecie oraz określają swoistą dlań rolę pedagoga.

Współczesna pedagogika jest tylko jedną z nauk, pozwalającą uczestniczyć nam w dochodzeniu do prawdy. Wielość możliwych odczytań dzieł klasyków, dzięki ich mocnemu osadzeniu w tradycji myśli pedagogicznej, filozoficznej, socjologicznej czy psychologicznej sprawia, iż kreujemy świat iluzji, który ma w sobie coś magicznego, coś, co dopuszcza doświadczanie przez nas sytuacji bez wyjścia.
Uczestnicy wykładu będą mieli możliwość nabycia publikacji Pana Profesora: „Pedagogika ogólna” oraz „Edukacja (w) polityce,. Polityka (w) edukacji” i pozyskania autografu Autora.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WYKŁADZIE!

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski jest profesorem nauk humanistycznych, pedagogiem. Od początku swojej działalności naukowo-dydaktycznej prof. B. Śliwierski włączał się czynnie w doskonalenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

Za swoją dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i społeczną został odznaczony m.in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1992), Odznaką za Zasługi dla Miasta Łodzi (1994), Złotym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem „UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce” (2002). W maju 2013 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz profesorem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Współpracuje ze słowackimi uniwersytetami w Trnawie, Rużomberku i Preszowie.

W wyniku ostatnich wyborów po raz kolejny został członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, w tym członkiem Prezydium – Przewodniczącym Sekcji i Nauk Humanistycznych i Społecznych na lata 2013-2016.

Zainteresowania naukowe Pana Profesora koncentrują się na interdyscyplinarnych badaniach socjalizacji i wychowania, a więc pedagogice ogólnej, teorii wychowania, współczesnych kierunkach pedagogiki, ale i pedagogice wczesnoszkolnej, problemach kształcenia pedagogów oraz pedagogice porównawczej. W ciągu wszystkich lat swojej pracy wydał bardzo wiele zwartych rozpraw naukowych (w tym również autorskich) i popularnonaukowych, artykułów naukowych, recenzji oraz przekładów artykułów naukowych z języka czeskiego, niemieckiego i słowackiego.