Punkt Informacyjny dla Młodzieży Eurodesk Rzeszów działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania najlepszym punktem w sieci Eurodesk Polska w roku 2011.

Eurodesk Rzeszów działa od blisko 10 lat w oparciu o porozumienie zawarte między WSIiZ Rzeszów, a Krajowym Biurem Eurodesk Polska. Działalność Punktu koncentruje się przede wszystkim na informacji europejskiej skierowanej do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Dzięki takiej formie współpracy do młodzieży Podkarpacia w tym studentów
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na bieżąco kierowane są informacje nt. unijnych konkursów i projektów dających im szanse na rozwijane swoich zainteresowań i zdobywanie międzynarodowego doświadczenia.

Eurodesk to program prowadzony w formie sieci i działający w 31 krajach europejskich. Przedsięwzięcie wspierane jest przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu „Młodzież w Działaniu” – tłumaczy Ewa Nowak-Koprowicz konsultantka Eurodesk Rzeszów.

W roku 2011 Rzeszowski Punkt był jednym z najbardziej aktywnych, dzięki czemu zdobył najwyższą liczbę punktów w Katalogu Aktywności i Jakości Edukacji Eurodesk Polska, systemu mierzącego aktywność i jakość działania każdego z Punktów – wyjaśnił Wawrzyniec Pater główny koordynator Krajowego Biura Eurodesk Polska. Wynik ten to zasługa osób odpowiadających za prowadzenie Punktu, Katarzynę Stępak i Ewę Nowak-Koprowicz. Jednocześnie podkreślił on szczególne uznanie dla Katarzyny Stępak i jej zaangażowania w realizację warsztatów europejskich „Eurowolontariat – ciekawy start w dorosłe życie”. Dodał, że przeprowadziła ona największą ilość spotkań ze wszystkich konsultantów Eurodesku biorących udział w projekcie.

Wynik ten jest również okazją do podkreślenia tego, że na terenie Uczelni działa szeroka i rozbudowana sieć punktów prowadzących działalność skoncentrowaną na informacji europejskiej. Takimi Centrami są m.in. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie (najstarszy ośrodek informacyjny na Podkarpaciu), Ośrodek Enterprise Europe Network oraz wyróżniony punkt Eurodesk. Warto zaznaczyć, że funkcjonują one dzięki istotnemu wsparciu ze strony WSIiZ, jednocześnie należy podkreślić, że działalność Eurodesk Rzezów opiera się głównie na wsparciu finansowym tejże Uczelni. Duże znaczenie oprócz zaangażowania pracowników WSIiZ, mają również studenci, m.in. Tamara Kachiuri, studentka studiów uzupełniających na kierunku International Management, która najpierw jako wolontariuszka, a obecnie konsultantka współpracuje z punktem Eurodesk Rzeszów.

Każdy z Punktów realizuje szereg różnego rodzaju przedsięwzięć w które zaangażować się mogą studenci WSIiZ ale również innych szkół wyższych z regionu. Dzięki pracy w takich Centrach mają oni okazje na zdobycie cennego doświadczenia i nowych umiejętności, których coraz częściej poszukują pracodawcy na rynku pracy – dodaje Dominik Łazarz, dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie.

Takie wyróżnienie to również sygnał, że działające przy WSIiZ Centra to sprawdzone źródła informacji nt. różnych form aktywności jakie stwarza nam Unia Europejska. Społeczność lokalna, przedsiębiorcy, młodzież szkolna i akademicka to wybrane grupy do których kierowane są inicjatywy podejmowane przez działające na terenie Uczelni Punkty Informacji Europejskiej. Praca społeczna i udział w projektach młodzieżowych – to możliwości zdobywania doświadczeń, z których każdy człowiek stojący u progu swojej dorosłości powinien sobie zdawać sprawę – dodaje Katarzyna Stępak konsultantka Eurodesk Rzeszów.