Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, zaprasza do udziału w III edycji Projektu „Nauka idzie w praktykę”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałnie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Celem projektu jest podniesienie zdolności transferu wiedzy z sektora nauki do przedsiębiorstw poprzez udział Uczestników Projektu w szkoleniach oraz poprzez odbycie staży w przedsiębiorstwach pod opieką pracowników przedsiębiorstw.

Projekt jest skierowany do:
• pracowników naukowych jednostek naukowych,
• pracowników naukowych uczelni,
• pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni.

Profil działalności naukowej kandydata musi być zbieżny z jedną z poniższych branż/dziedzin:
• Budownictwo oraz infrastruktura ochrony środowiska i energetyki,
• Technologie informatyczne,
• Przemysł chemiczny, farmaceutyczny, biotechnologiczny, produkcja rolnicza i przetwórstwo,
• Przemysł lotniczy i maszynowy,
• Turystyka, rekreacja, rehabilitacja, zdrowie.

Formy wsparcia w projekcie:

1. 1. Szkolenia
• 36 godzin szkoleń stacjonarnych, które odbywać się będą w podkarpackich przedsiębiorstwach i prowadzone będą metodami aktywizującymi w formie dyskusji, warsztatów, zajęć laboratoryjnych itp.
• 16 godzin warsztatów wyjazdowych połączonych z wizytą w centrach naukowo-badawczych.

2. 2. Staże:
• 3-miesięczne staże (40 godzin miesięcznie) skierowane do 90 Uczestników Projektu (w ramach 3 edycji) – stażem zostaną objęte osoby, które ukończą szkolenia i złożą najbardziej perspektywiczny zarys projektu współpracy z przedsiębiorstwem w zakresie swojej pracy naukowej.

Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – www.rarr.rzeszow.pl bądź na stronie projektu – www.naukaipraktyka.pl