Jak mobilność pracowników i studentów, kursy intensywne ERASMUSA, szkoły letnie/zimowe, udział w projektach międzynarodowych i wspólne studia wykorzystać do poprawy jakości kształcenia oraz wzmocnienia pozycji uczelni w regionie, kraju i na świecie? – na to pytanie spróbujemy sobie odpowiedzieć podczas Seminarium Bolońskiego o tytule „Internacjonalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia”, które odbędzie się 19 kwietnia 2013 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (ul. Sucharskiego 2, Aula A3, parter).

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z problematyką internacjonalizacji kształcenia w szkołach wyższych – różnymi jej formami i narzędziami. Internacjonalizacja ma istotne znaczenie dla roli uczelni, jako instytucji realizującej założenia koncepcji uczenia się przez całe życie. Dlatego wprowadzeniem do tematu wiodącego seminarium będzie przedstawienie: funkcji uczelni jako instytucji kształcącej przez całe życie, misji uczelni i jej roli w kontekście potrzeby różnicowania się szkół wyższych, trzeciej misji uczelni i wymiaru społecznego szkolnictwa wyższego.

Temat wiodący skoncentrowany będzie między innymi na: prezentacji różnych form i narzędzi internacjonalizacji i ich powiązania z jakością kształcenia oraz budowaniem lokalnego/krajowego i międzynarodowego potencjału uczelni, znaczeniu europejskich programów edukacyjnych dla realizacji założeń internacjonalizacji konkretnej szkoły wyższej oraz dobrych i złych praktykach umiędzynarodowienia kształcenia w szkole wyższej.

Seminarium jest adresowane do przedstawicieli władz uczelni i wydziałów, w szczególności do osób odpowiedzialnych za organizację i jakość kształcenia, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji uczelni, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat współczesnego podejścia do umiędzynarodowienia kształcenia w szkole wyższej. Spotkanie organizowane jest również dla uczelnianych i wydziałowych pełnomocników ds. Procesu Bolońskiego, koordynatorów ds. ECTS i koordynatorów ds. programu Erasmus.

Seminarium będzie prowadzone przez Ekspertów Bolońskich.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się.

Udział w Seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do wyczerpania limitu miejsc lub do 11 kwietnia.

Pobierz szczegółowy program seminarium.

Olga Kurek

Organizatorzy seminarium: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji (FRSE).