Na CVIII Posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uchwała w sprawie kandydatury obecnego Rektora na kolejną kadencję została przyjęta jednogłośnie. Zgodnie z § 26 pkt. 1 Statutu WSIiZ, Rektora Uczelni powołuje Prezydent po zasięgnięciu opinii Senatu. Obecna kadencja Rektora upływa 4 września 2020 r.

Dr Wergiliusz Gołąbek pełni funkcję Rektora WSIiZ od 2016 roku, a z Uczelnią związany jest od 2004 roku. Na początku był pracownikiem naukowo dydaktycznym, a następnie  Prorektorem ds. Nauczania oraz Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy. Dr Wergiliusz Gołąbek jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na filozofii i etyce, a także wokół związków tych dyscyplin z życiem gospodarczym, dziennikarstwem, turystyką, literaturą i sztuką.