Intensywne kursy dla studentów z Hiszpanii, Grecji oraz Polski prowadzone przez projektantów z praktycznym doświadczeniem, kursy i szkolenia doskonalące dydaktyków oraz powstanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych to tylko niektóre z rezultatów projektu „Stay in Touch”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja oferty na kierunkach związanych z grafiką, czterech uczelni: Athens School of Fine Arts (Grecja), Universidad de Castilla – La Mancha (Hiszpania) oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kursu pn. „Projekty odpowiedzialnie społecznie” adresowanego do studentów i wykładowców studiów I oraz II stopnia.

W pierwszym etapie projektu wykładowcy czterech uczelni wzięli udział w Międzynarodowej Akademii Dydaktyki (International Teaching Academy) zorganizowanej przez Universidad de Castilla – La Mancha w Hiszpanii. Podczas szkolenia, 12 nauczycieli akademickich (w tym trzech przedstawicieli rzeszowskiej WSIiZ: Łukasz Szubart, Łukasz Bis oraz Mikołaj Birek), wymieniło się doświadczeniami w zakresie efektywnej pracy dydaktyczno-projektowej z uwzględnieniem użycia nowoczesnych narzędzi ICT.

Udział w Międzynarodowej Akademii Dydaktyki to oprócz możliwości wymiany doświadczeń projektowych i dydaktycznych, przede wszystkim możliwość spojrzenia na kwestie projektowania odpowiedzialnego społecznie z różnych perspektyw. Każdy z uczestników Akademii wskazywał na inne zagadnienia, które dotykają jego region. Ta różnorodność problemów i metod ich rozwiązywania bezpośrednio przełożyła się na zakres opracowanych w ramach projektu materiałów – podkreśla Łukasz Szubart, uczestnik Międzynarodowej Akademii Dydaktyki.

Pierwsze rezultaty współpracy międzynarodowego zespołu są już dostępne na stronie http://stayintouch.design/en/. W opracowanej bazie danych, ujęto ponad 50 przykładów zastosowań projektowania odpowiedzialnego społecznie.

Obecnie eksperci z czterech uczestniczących w projekcie uczelni, w tym z Katedry Wzornictwa Przemysłowego oraz Grafiki Komputerowej WSIiZ w Rzeszowie, kontynuują prace nad stworzeniem innowacyjnych materiałów dydaktycznych w tym m.in.: kursów e-learningowych, wykładów multimedialnych, podcastów, które staną się częścią kursu pn. „Projekty odpowiedzialnie społecznie”.

Efekty pracy grupy ekspertów, będą oceniane przez studentów, którzy będą mieli okazję wziąć udział w dwóch edycjach Międzynarodowej Szkoły Letniej (organizowanej w Grecji, Hiszpanii oraz Polsce). Program zajęć będzie dotyczył projektowania społecznie odpowiedzialnego przy użyciu nowoczesnych innowacji edukacyjnych, powstałych w ramach projektu i pozwoli wykształcić wśród uczestników kompetencje potrzebne z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wyższa Szkła Informatyki i Zarzadzania jest liderem wśród podkarpackich uczelni z zakresu współpracy międzynarodowej, co przejawia się m.in.: w realizacji w przeciągu ostatnich lat kilkunastu projektów z partnerami zagranicznymi. Efektem podejmowanej współpracy jest wzbogacenie i rozszerzanie oferty edukacyjnej a co za tym idzie poprawa jakości kształcenia – dodaje Justyna Żyła, koordynator projektu ze strony WSIiZ.

http://wzornictwo.net/blog/2017/04/28/stay-in-touch/