5 czerwca 2017 roku, Rada Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji” podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce doktor Annie Siewierskiej-Chmaj.

Pani dr hab. Anna Siewierska-Chmaj dołączyła do grona samodzielnych pracowników naszej Uczelni i będzie mogła w pełnym zakresie wspierać rozwój naukowy młodych pracowników nauki.

Ponadto w tym roku akademickim stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskały Joanna PodgórskaNatalia Białek oraz w dziedzinie nauk społecznych Zofia Sawicka.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Paniom i życzymy wszystkiego najlepszego na kolejnych etapach drogi naukowej!