16 września br. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie podpisała porozumienie o współpracy z Rafinerią Nafty Jedlicze SA.

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu jest jedną z najstarszych rafinerii ropy naftowej na ziemiach polskich. Jej większościowym akcjonariuszem jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. posiadający 75 % akcji.

Spółka od 1963 roku specjalizuje się w przemysłowym zagospodarowaniu olejów przepracowanych (odpadowych), poprzez ich regenerację do olejów bazowych. Od 2001 roku proces regeneracji prowadzony jest na instalacji hydrorafinacji – jednej z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Europie, spełniającej najwyższe wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Instalacja ta pozwala nam na produkcję olejów bazowych, o jakości spełniającej wymagania stawiane dla olejów bazowych grupy I+, a także olejów opałowych o zawartości siarki poniżej 0,01 %.

W II połowie 2007 roku Spółka uruchomiła produkcję wysokiej jakości rozpuszczalników organicznych “przyjaznych środowisku” – bezsiarkowych, o bardzo niskiej zawartości węglowodorów aromatycznych. Na budowę nowoczesnej instalacji do wytwarzania rozpuszczalników, o unikatowym w skali Polski portfolio produktowym, Spółka uzyskała dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (informacje za: www.rnjsa.com.pl).

Podpisane porozumienie wpisuje się w politykę edukacyjną WSIiZ mającą na celu dostosowywanie standardów kształcenia do zapotrzebowania rynku, nacisku na praktyczne aspekty procesu kształcenia oraz stwarzania studentom i absolwentom warunków do rozwoju osobistego i zawodowego. Stanowi również jeden
z elementów pro regionalnej polityki uczelni.

Porozumienie przewiduje m. in. prowadzenie wspólnych prac badawczych i rozwojowych (również w ramach projektów i grantów), udział kadry zarządzającej Rafinerii w procesie dydaktycznym WSIiZ i inne. Co najważniejsze, to korzyści płynące dla studentów – organizowanie zawodowych praktyk studenckich, opracowywanie tematów prac dyplomowych (ze szczególnym naciskiem na możliwości ich praktycznego zastosowania) oraz objęcie wsparciem najlepszych studentów oraz absolwentów WSIiZ. Innymi słowy, najlepsi studenci będą mogli współpracować, a docelowo, pracować w niezwykle dynamicznej firmie.

Zawarte porozumienie jest wielką szansą dla studentów, a za pośrednictwem instytucji takich jak Instytut Gospodarki WSIiZ, dla całego regionu. Koordynatorami odpowiedzialnymi za szczegóły współpracy, z ramienia Uczelni zostali: Pani mgr Magdalena Bienia oraz Pan dr Tomasz Soliński.