W niezależnym badaniu niemieckiego Trendence Institut studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wysoko ocenili swoją uczelnię.

Europejski Barometr Studencki to badanie realizowane przez niemiecki Trendence Institut. Przepytano ponad 317 tysięcy studentów z Europy, w tym ponad 14 tys. studentów z Polski. Badaniem objęto także blisko 600 studentów WSIiZ, zbierano m.in. opinie na temat uczelni, w której studiują.

 

 

Studenci cenią WSIiZ

 

Jak wynika z badań, studenci wysoko oceniają Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania. Aż 42% ankietowanych uważa, że wykształcenie zdobyte na WSIiZ, najlepiej wyposaża ich w kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. Jest to wskaźnik dużo wyższy niż w skali kraju (34,5%) i zaledwie o 2,7 % niższy niż w skali Europy.

 

 

WSIiZ kształci praktycznie

 

W badaniu, wysoko oceniono także treść programu studiów w WSIiZ– 70,5% (Polska 64,9%, Europa 69,8%), dobrze oceniono też praktyczną treść programu studiów – 68,1%. Warto zwrócić uwagę, że wskaźnik ten dla Polski wynosi 49,7% a dla Europy 54,0%.

 

75,9% procent studentów dobrze ocenia jakość nauczania w WSIiZ (Polska 69%, Europa 73,2%). Zdaniem podobnego odsetka ankietowanych, studenci mogą liczyć na dostępność oraz chęć pomocy ze strony kadry akademickiej – 75,8% (Polska 60,9%, Europa 70%).

 

Bardzo wysoko oceniono dobre wyposażenie uczelni – 92,4 % (Polska 70,5%, Europa 72,3%) i wyposażenie w sprzęt komputerowy – 94,5 proc. (Polska 67,3, Europa 66,2%).

 

Znacznie powyżej polskiej średniej studenci WSIiZ wskazują na sprawnie działającą administrację uczelni – 75,1 proc. (Polska 53,1%, Europa 50,6%). Ankietowani studenci bardzo wysoko ocenili także międzynarodowy charakter uczelni – 83,6 % (Polska 63%, Europa 60,1%).

 

Studenci w całej Europie na podobnym poziomie ocenili bogate i interesujące życie studenckie (WSIiZ 65,9%, Polska 65,8%, Europa 65,1%). Studenci WSIiZ (31,5%) w mniejszym stopniu, niż w Polsce (40,7%) i Europie (39,2%) są zaangażowani społecznie (np. w organizacjach charytatywnych, pozarządowych). Gorzej też wypada ich doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem studiów – 55%, średnia w Polsce wynosi 56,2%, a w Europie 57,4%.

 

WSIiZ pomaga znaleźć pracę

 

Znacznie powyżej polskiej (43,7%) i europejskiej (52,7%) średniej studenci WSIiZ ocenili dobre kontakty i współpracę uczelni z pracodawcami – 59,8%. Również pomoc uczelni w planowaniu przyszłej kariery zawodowej została dobrze oceniona przez 55% studentów WSIiZ, średnia ocena dla polskich uczelni wynosi 30,7% a dla europejskich 38,9%.

 

– Wyniki badania potwierdzają, że WSIiZ na miejsca w czołówce najlepszych uczelni w kraju. Kształci praktycznie, a przede wszystkim adekwatnie do potrzeb pracodawców. Nie dziwi więc fakt, że nasi studenci są zadowoleni ze swego wyboru – co w kraju jest rzadkością – komentuje wyniki Krzysztof Tokarz z Biura Karier WSIiZ w Rzeszowie, zwracając uwagę, że w ostatnim rankingu Perspektyw WSIiZ jest jedną z sześciu najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce, spośród 328 niepublicznych szkół wyższych w kraju.

 

Ocena uczelni w poszczególnych kategoriach (odsetek osób dobrze oceniających poszczególne wskaźniki):

 

 

Europa

Polska

WSIiZ

Wyposażenie w sprzęt komputerowy

66,2%

67,3%

94,5%

Dobre wyposażenie uczelni

72,3%

70,5%

92,4%

Międzynarodowy charakter uczelni

60,1%

63,0%

83,6%

Jakość nauczania

73,2%

69,0%

75,9%

Dostępność oraz chęć pomocy ze strony kadry akademickiej

70,0%

60,9%

75,8%

Sprawnie działająca administracja uczelni

50,6%

53,1%

75,1%

Treść programu studiów

69,8%

64,6%

70,5%

Praktyczna treść programu studiów

54,0%

49,7%

68,1%

Bogate i interesujące życie studenckie

65,1%

65,8%

65,9%

Kontakty, współpraca uczelni z pracodawcami

52,7%

43,7%

59,8%

Pomoc uczelni w planowaniu przyszłej kariery zawodowej

38,9%

30,7%

55,0%

Zdobyte wykształcenie najlepiej wyposaża w kwalifikacje potrzebne na rynku pracy

44,7%

34,5%

42,0%

Zaangażowanie społeczne studentów (np. organizacje charytatywne, pozarządowe)

39,2%

40,7%

31,5%

Doświadczenie zawodowe (dłuższe niż 3 miesiące) związane z kierunkiem studiów

57,4%

56,2%

55,0%