Trwa okres rozliczeń podatkowych. Przekaż 1 % swojego podatku Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”, która już od kilkunastu lat wspiera rozwój edukacji, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania. Każdego roku z pomocy Fundacji, korzysta kilkadziesiąt osób.

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”, jest organizacją pożytku publicznego powołaną dla wspierania rozwoju uzdolnionych uczniów i studentów. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej dochody stanowią środki pochodzące z wpłat z tytułu 1% podatku od osób fizycznych. Cele statutowe Fundacji ogniskują się wokół realizacji programów i projektów dotyczących przede wszystkim kształcenia dzieci i młodzieży, wyrównywania szans rozwoju zarówno polskiej, jak i ukraińskiej młodzieży, podejmowania działań na rzecz współpracy naukowej i edukacyjnej Polski z zagranicą oraz wspierania inicjatyw naukowych i gospodarczych, w tym w szczególności rozwoju przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.

Ważnym aspektem działalności Fundacji jest działanie na rzecz grupy podmiotów – uczniów i studentów, którym trudna sytuacja materialna lub życiowa istotnie utrudnia kontynuowanie nauki czy podjęcia studiów. Podopiecznymi Fundacji są uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, jak również studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Przed Fundacją kolejny rok wytężonej, pełnej wyzwań pracy. To, czy uda się jej zrealizować nowe projekty i przedsięwzięcia w 2015 roku oraz objąć wsparciem jeszcze szerszą grupę zainteresowanych, zależy w dużej mierze od ilości środków jakie zgromadzone zostaną na koncie Fundacji.

Wskaż więc Fundację „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” jako beneficjenta 1% podatku. Aby to uczynić, należy w końcowej części rocznego zeznania podać tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000068639 oraz wpisać równowartość 1% należnego podatku dochodowego. W składanym zeznaniu można również wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych przez zaznaczenie kwadratu oraz można wskazać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku.

Podopieczni Fundacji czekają na wsparcie!