26 marca 2010 roku w Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej, zakończyła się dwudniowa konferencja „Współczesne trendy rozwoju uzdrowisk – klastering” (25 – 26 marca br.), inaugurująca ponadregionalny projekt Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”, realizowany przez naszą Uczelnię na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencja przebiegała pod hasłem „Uzdrowiska źródłem rozwoju Polski Wschodniej”. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Pan Marszałek Podkarpacki – Zygmunt Cholewiński, Pan Marszałek Świętokrzyski – Adam Jarubas, JM Rektor WSIiZ Pan Profesor Tadeusz Pomianek .

W konferencji wzięło kilkadziesiąt osób, reprezentujących przedsiębiorstwa i samorządy lokalne, podmioty klastrowe i media, nie tylko z Polski Wschodniej, lecz także z innych regionów naszego kraju. Konferencję poprzedziło III posiedzenie Rady Klastra. Przy okazji Konferencji przedsiębiorstwa uzdrowiskowe miały okazję zaprezentować swoją ofertę produktowo-usługową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.

W trakcie konferencji, której przewodniczyli prof. dr hab. Janusz Zdebski i prof. dr hab. Jan Krupa, wygłoszono osiem referatów plenarnych, odbyły się dwie debaty panelowe i dwa warsztaty klasteringowo – uzdrowiskowe a także spotkanie integracyjne. Podczas obrad poruszono szerokie spektrum problemów uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych, w kontekście rozwoju makroregionu Polski Wschodniej i całego kraju. Dyskusje dotyczyły istotnych aspektów bieżącego i perspektywicznego funkcjonowania wymienionych podmiotów i roli klasteringu w tych procesach. Debaty panelowe i warsztaty przebiegały w twórczej atmosferze żywego dialogu kompetentnych osób. Uczestnicy konferencji zyskali nową perspektywę i nowe punkty odniesienia dla swojej działalności, wynikające z możliwości jakie daje Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”. W ich opinii poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji był bardzo wysoki.

Główna idea Klastra, którego pomysłodawcą jest dr Jan Hermaniuk, to rozwój usług lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej w Polsce Wschodniej, w powiązaniu z ekoturystyką, turystyką aktywną i kulturową. Ważnym obszarem współpracy w ramach Klastra jest wykreowanie innowacyjnych, kompleksowych produktów turystycznych i wypromowanie wspólnej marki produktów i Klastra, z zachowaniem zasad konkurencji w ich oferowaniu na rynku usług turystyczno-uzdrowiskowych. Celem Klastra jest także upowszechnianie pozytywnego wizerunku uzdrowisk Polski Wschodniej, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk oraz promocja idei klasteringu.

Uzdrowiskowa inicjatywa klastrowa stanowi jedną z pierwszych inicjatyw tego typu o zasięgu ponadregionalnym w kraju. Działania w trakcie realizacji projektu, powinny pozwolić na wypracowanie zbioru modelowych, konkurencyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania na terenie różnych gmin uzdrowiskowych, w szczególności w Polsce Wschodniej. Chodzi bowiem o to, aby uzdrowiska stały się ośrodkami rozwoju gospodarczego nie tylko lokalnego, lecz również regionalnego i ponadregionalnego.