We wtorek, 15 października, w Klubie Garnizonowym w Rzeszowie, odbyła się jednodniowa ogólnopolska studencka konferencja naukowa pt. Siły Zbrojne i Policja dla bezpieczeństwa.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: posłanka na Sejm Renata Butryn, która objęła patronat honorowy nad wydarzeniem, prof. Andrzej Żebrowski – kierownik Katedry Prawa i Nauk o Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, mł. insp. Tadeusz Zięba – radca w Wydziale Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, podinsp. Mirosław Wośko – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, kpt. Artur Bogacz – kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej w Jasionce, a także Marzena Petryna – przewodnicząca Sekcji Studenckich Kół Nauk o Bezpieczeństwie European Association for Security.

Problematyka konferencji przedstawiona została w dwóch panelach – Policja dla bezpieczeństwa i Siły Zbrojne dla bezpieczeństwa.

W panelu pierwszym wystąpili:

  • mgr Sylwia Smoląg z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II (tytuł jej referatu brzmiał: Straż Graniczna jako formacja o charakterze policyjnym – zadania i ich realizacja na rzecz bezpieczeństwa RP. Warunki ustrojowo – prawne);
  • mgr Agnieszka Bylica – współredaktorka biuletynu „e-Terroryzm.pl” z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Działalność profilaktyczna policji wobec młodzieży);
  • dr Jan Swół z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Kryminalistyka dla bezpieczeństwa);
  • mgr Mateusz Witański, doktorant z Uniwersytetu Wrocławskiego (Telekomunikacja w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego);
  • Anna Wójcik – studentka bezpieczeństwa wewnętrznego, sekretarz Koła Naukowego Kryminalistyki WSIiZ w Rzeszowie, współredaktorka biuletynu „e-Terroryzm.pl” (Sporządzanie charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw).

W swoim wystąpieniu w przerwie pomiędzy panelami posłanka Renata Butryn doceniła wagę podnoszonej przez studentów i doktorantów problematyki. Cytując mgr Agnieszkę Bylicę powiedziała, że działania zapobiegawcze powinny być podejmowane w trzech płaszczyznach, tj. sprawca, ofiara oraz miejsce przestępstwa. Podejmując działania profilaktyczne należy się zastanowić nad kierunkiem działań wskazanych przez boki trójkąta kryminalnego, wyznaczone przez te trzy płaszczyzny: sprawca powinien zostać zniechęcony do popełnienia przestępstw; pamiętać przy tym należy, że nie tylko surowość kary ma znaczenie dla sprawców, lecz także jej nieuchronność i szybkość; potencjalna ofiara, czyli każdy z nas, powinna zostać przeszkolona – należy przekazać jej wiedzę, jak należy się zachować, aby utrudnić popełnienie przestępstwa; wreszcie miejsce: jeśli będzie utrudniało sprawcy dokonanie przestępstwa, zniechęci go do podjęcia działania niepożądanego. Tymi słowami pani Poseł podkreśliła rolę profilaktyki i prewencji jako podstawowego środka zapobiegawczego i eliminującego zagrożenia.

W panelu drugim swoje tematy przedstawili:

  • Jakub Dyczka – koordynator Sekcji Wojskowości i Konfliktów Zbrojnych Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (Analiza udziału wojsk specjalnych w wybranych operacjach uwalniania zakładników. Sukcesy i porażki);
  • Hanna Ismahilova studentka bezpieczeństwa wewnętrznego WSIiZ, współredaktorka biuletynu „e-Terroryzm.pl” (Użycie Sił Zbrojnych Ukrainy w sytuacjach nadzwyczajnych);
  • mgr Mateusz Szast z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II (Bezpieczeństwo imigrantów na terytorium UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski).

Patronat naukowy nad konferencją objęła Rada w składzie: dr hab. Artur Gruszczak, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr hab. Andrzej Młynarski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; dr hab. Andrzej Żebrowski, prof. UP w Krakowie; dr inż. Tomasz Bąk, dr Leszek Baran, dr Kazimierz Kraj, dr Jan Swół, mgr Józef Kubas oraz mgr Ewa Wolska z Katedry Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Konferencję zorganizowali: Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ w Rzeszowie, biuletyn „e-Terroryzm.pl”, Koło Naukowe Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem, Koło Naukowe Kryminalistyki oraz Koło Naukowe Politologów WSIiZ, we współpracy z: Grupą 3S, Fundacją Muzeum Militariów i Techniki w Rzeszowie, Militarnym Magazynem Specjalnym KOMANDOS, placówką Publishing School, rzeszowskim oddziałem Banku Zachodniego WBK, serwisem Stalowe Miasto.pl oraz przy nieocenionym wsparciu przedsiębiorstwa budowlanego VENTOR.

Autor: Anna Wójcik